Obsah

Výročná členská schôdza

Typ: ostatné
Výročná členská schôdza Dňa 5. apríla 2022 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 93 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a pani Emília Bohušová, predsedkyňa revíznej komisie OO JDS Detva.
Výročná členská schôdza

Dňa 5. apríla 2022 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 93 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a pani Emília Bohušová, predsedkyňa revíznej komisie OO JDS Detva. HČS otvorila a viedla členka výboru ZO JDS Hriňová pani Jolana Valachová.

Po otvorení a odsúhlasení programu pokračovala hodnotiaca členská schôdza kultúrnym programom, s ktorým hodnotiacu schôdzu pozdravili žiačky a žiaci ZUŠ v Hriňovej, pod vedením pani učiteľky Ilčíkovej a pána učiteľa Moravčíka. Bolo to hodnotné vystúpenie a zaslúžene bolo odmenené veľkým potleskom prítomných seniorov.

Schôdza pokračovala voľbou volebnej a návrhovej komisie. Nasledovalo odovzdá- vanie vyznamenaní II. a III. stupňa, ako aj Ďakovných listov.

Predseda ZO JDS Hriňová Ing. Miroslav Petrus podrobne zhodnotil činnosť organi- zácie za volebné obdobie a veru bolo čo hodnotiť a na čo spomínať. Bolo to organizovanie rôznych podujatí pre členov ZO ako: Slávnostné stretnutie členiek pri oslave MDŽ, prijatie našich členov – jubilantov primátorom mesta, posedenie pri guľáši, zájazdy na termálne kúpalisko, Mikulášsky večierok, účasť na akciach poriadaných OO JDS a KO JDS – regionálna a krajská prehliadka speváckych súborov seniorov, okresné športové hry a dosiahnuté výsledky našich zástupcov a účasť na podujatiach KO JDS Banská Bystrica. V roku 2019 sme Regionálnu prehliadku speváckych súborov seniorov okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva zorganizovali v Hriňovej, pričom nám veľmi pomohli pracovníci Mestského kultúrneho strediska a Mestského úradu v Hriňovej, za čo im patrí naša veľká vďaka. Okrem toho sa naši členovia zúčastňujú podujatí organizovaných mestom a MsKS Hriňová ako: zimná furmanská súťaž, kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Hriňovej ako aj ukončenia II. svetovej vojny, váľanie májov, výročie SNP, Rozospievaná mlaď, Gazdovanie na Hriňovských lazoch, Vatra zvrchovanosti a iné. V závere správy predseda ZO poďakoval všetkým, ktorí svojou čiastkou pomohli či už darovaním, poskytnutím zľavy alebo inou činnosťou našej organizácii.

Správu revíznej komisie o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 predniesol predseda revíznej komisie Ing. Marián Mihálik. Konštatoval v nej, že neboli zistené žiadne nedostatky alebo závady v nakladaní s finančnými prostriedkami organi- zácie.

V diskusii primátor mesta Mgr. Horník vyzdvihol prácu našej ZO ako najmasovejšej a najaktívnejšej organizácie mesta, poďakoval za doterajšiu spoluprácu, prisľúbil pomoc vedenia mesta našej organizácii a vyslovil presvedčenie, že aj naďalej budeme aspoň tak úspešnou organizáciou ako doposiaľ. Poprial členom veľa zdravia do ďalších rokov a sľúbil naďalej spoluprácu s našou organizáciou

Nasledovali voľby výboru a revíznej komisie ZO JDS Hriňová, delegátov na okresný snem, zástupcov do okresnej rady, do okresného predsedníctva a do okresnej revíznej komisie.

Schválením uznesenia bola výročná členská schôdza ukončená a bolo podané občerstvenie.


Vytvorené: 11. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2022 10:06
Autor: správca webu