Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia cestovného ruchu, mládeže a športu

- stretáva sa podľa potreby,
- predseda riadi a organizuje prácu komisie,
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie,
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie,
- spolupracuje s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu pri spracúvaní plánu práce pre organizovanie významných športových a mládežníckych podujatí a podieľa sa na ich organizovaní,

- komunikuje so základnými, materskými a umeleckými školami v meste, prichádza s námetmi na riešenie ich požiadaviek v záujme rozvoja mládeže a športu,
- vyhľadáva možnosti financovania pre rozvoj športu a cestovného ruchu
- vykonáva kontrolu poriadku na mládežníckych akciách (zábavy, diskotéky), vyhodnocuje správanie sa mládeže, na základe získaných skutočností prijíma stanovisko a predkladá návrhy na opatrenia,
- sleduje spôsob organizovania sa občanov v jednotlivých športových odvetviach,
- spolupracuje so športovými klubmi a subjektami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu,
- spolupracuje s regionálnymi organizáciami a združeniami zameranými na rozvoj športu, a cestovného ruchu, pripomienkuje prípadné vávrhy, navrhuje formu a spôsob účasti v jednotlivých projektoch,
- spolupracuje pri tvorbe regionálnej stratégie rozvoja cestovného ruchu,

- v prípade potreby po dohode s primátorom mesta nadväzuje spoluprácu s komisiami obdobného charakteru v susedných obciach v rámci prípravy projektov v oblasti turizmu.

 

P r e d s e d a : JUDr. Marian Babic

Č l e n o v i a :  Branislav Sibyla

                            Ing. Martina Micháliková

                            Mgr. Martin Kliment

                            Mgr. Lukáš Horník

                            JUDr. Milan Belko

                            Dušan Cerovský