Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výstavby, územného plánovania, dopravy, správy miestnych komunikácií a životného prostredia

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace,

- predseda riadi a organizuje prácu komisie,

- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie,

- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie,

- zúčastňuje sa na prehodnocovaní a doplňovaní smerného územného plánu mesta, vyjadruje sa k vyvlastňovaniu pozemkov mesta, komunikuje s vlastníkmi pozemkov pri potrebe vstupu na pozemok za účelom budovania inžinierskych sietí,

- spolupracuje na príprave obnovy bytového a nebytového fondu ako aj športových zariadení, ktoré patria do majetku mesta,

- zúčastňuje sa riešenia problémov, ktoré vyplývajú z požiadaviek občanov na autobusovú dopravu,

- monitoruje stav miestnych komunikácií, dosah zimnej údržby v meste a okrajových častiach, prijíma podnety od občanov, navrhuje riešenia vzniknutých problémov,

- participuje na riešení problémov nakladania s odpadmi,

- monitoruje stav životného prostredia v meste, prichádza s podnetmi na jeho ochranu,

- organizuje a vykonáva kontroly lokálnych zdrojov znečisťovania životného prostredia.

 

P r e d s e d a : Ing. Štefan Paučo

Č l e n o v i a :  Ing. Milan Šulek

                            Ing. Zdenka Palčáková

                            Ing. Eva Hroncová

                            Ing. Emília Mésárošová

                            Ján Kamenský