Obsah

Buk pod Kľukou

Chránený strom Buk pod Kľukou, jeho vek je odhadovaný na viac ako 200 rokov. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m 451 cm. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých lesov.

 

Evidenčné č. štátneho zoznamu:

S 283

Právny predpis:

VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996

Dôvod ochrany:

Vedecký, študijný a kultúrno-výchovný význam.

Význam ochrany:

kultúrny, vedecký a ekologický

Lokalizácia:

 

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Detva

Katastrálne územie:

Hriňová

Podrobná lokalizácia výskytu:

v strede SV okraja les. porastu č. 56 a v LHC Poľana

Druh pozemku:

lesné pozemky

Druh vlastníctva:

nevysporiadané

Počet stromov:

1

V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:

Správa CHKO Poľana

OOchranné pásmo:

2. stupeň ochrany

 

.

Fotka: M. Jarný