Obsah

Stravovanie v jedálňach

     V jedálni sa poskytuje stravovanie občanovi mesta Hriňová, ktorý

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,

- dovŕšil dôchodkový vek.

 

Podporná sociálna služba sa poskytuje:

- starobnému dôchodcovi nad 65 rokov,

- invalidnému dôchodcovi,

- ťažko zdravotne postihnutému občanovi,

- občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba,

- dôchodcovi do 65 rokov – je možný odber v plnej hodnote stravného lístka, ak to umožňujú prevádzkové podmienky a nebránia tomu hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania stravníkov.

 

Okruh osôb, ktorým sa neposkytne zľava na stravovanie

- zľava na stravovanie sa neposkytne fyzickej osobe (dôchodcovi), ktorá je:

- v pracovnom pomere,

- pracuje na dohodu o vykonaní práce,

- pracuje na dohodu o pracovnej činnosti.

 

    Mesto Hriňová prispieva svojim občanom na stravovanie v jedálňach. Cena stravného lístka je 2,63 €. Výška príspevku na stravovanie sa určuje podľa príjmu v štyroch príjmových pásmach:

 

I. pásmo   – keď je príjem občana do 250 €, mesto hradí 0,90 € z ceny stravného lístka,

II. pásmo – keď je príjem občana od 250,01 € - 300 €, mesto hradí 0,50 € z ceny stravného lístka,

III. pásmo – keď je príjem občana od 300,01 € - 350 €, mesto hradí 0,20 € z ceny stravného lístka,

IV. pásmo – keď je príjem občana od 350,01 € - a viac, cena stravného lístka je 2,63 €.

 

Stravovanie občanov mesta Hriňová je možné zabezpečovať v nasledovných jedálňach:

- Základná škola s materskou školou, Hriňová, Školská 1575,

- Základná škola s materskou školou, Hriňová, Krivec 1355,

- Materská škola, Hriňová, J. Kráľa 1615.

Ak má občan, záujem o stravovanie v niektorej z uvedených jedální, musí na mesto Hriňová predložiť nasledovné doklady:

- Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni

- Čestné vyhlásenie

- Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok

- Občiansky preukaz