Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prof. Ing. Jozef Hanes, CSc.

Hanes

Prof. Hanes sa narodil 22. januára 1932 v Hriňovej. Základné vzdelanie získal na Ľudovej škole v Hriňovej a Meštianskej škole v Detve.

Stredoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1949 – 1953 na Vyššej roľníckej škole v Leviciach. Po ukončení stredoškolského vzdelávania ďalej študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, ktorú ukončil v roku 1958. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia jeden rok pracoval na Štátnom oblastnom ústave pre vývoj a typizáciu poľnohospodárskych a lesníckych stavieb v Bratislave vo funkcii samostatný projektant. Jeho odborná práca bola zameraná na riešenie alternatívnych návrhov poľnohospodárskej výroby v horských a podhorských podmienkach.

Počas pôsobenia v tejto inštitúcii mu bola ponúknutá možnosť pracovať na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Ponuku prijal a 1. apríla 1960 nastúpil do zamestnania na Agronomickú fakultu. Jeho pracoviskom od začiatku až do odchodu do dôchodku v roku 2000 bola Katedra pôdoznalectva, neskôr Katedra agrochémie a pôdoznalectva a nakoniec Katedra pedológie a geológie.

Za obdobie viac ako 40 rokov na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre zažil pozitívne i negatívne etapy svojho života. Za najhoršie roky považuje 70. roky minulého storočia, kedy mu bolo z politických dôvodov zakázané prednášať. Aj napriek rôznym turbulenciám jeho pozitívny vzťah k pôde neustále pretrvával nielen vo výučbe a výchove študentov, ale aj pri jej výskume.

Ašpirantské štúdium absolvoval v rokoch 1966 – 1971 na Vysoké škole zemědělské v Brne. Určité problémy mal s obhajobou dizertačnej  práce, lebo mu bola pozastavená. Nakoniec prácu obhájil až v roku 1971. Podobný osud mala aj jeho habilitačná práca. Až v roku 1988 bol menovaný za docenta pre odbor Pôdoznalectvo.

V období rokov 1990 – 1995 bol vedúcim Katedry pedológie a geológie. V tomto období absolvoval pedagogicko-vedeckú procedúru, súvisiacu s inauguráciou a v roku 1996 bol menovaný za profesora pre odbor Pedológia.

Počas pôsobenia na katedre realizoval prednášky a praktické cvičenia z predmetov „Pôdoznalectvo“, „Pedológia“, „Pôdna chémia“ a „Klasifikácia pôd“. Je spoluautorom 10 učebných textov z uvedených disciplín.

Jeho vedecká orientácia v oblasti experimentovania na začiatku pôsobenia na katedre bola zameraná na Komplexný prieskum pôd vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch v okrese Nitra, na štúdium lyzimetrických vôd v závislosti od aplikácie priemyselných hnojív a neskôr na identifikáciu a kvantifikáciu parametrov úrodnosti pôdy v závislosti od aplikácie rôznych organických a minerálnych komponentov.

Prof. Hanes bol spoluriešiteľom 11 výskumných úloh, z toho 3 ako zodpovedný riešiteľ. Doteraz publikoval viac ako 90 pôvodných vedeckých príspevkov, z toho 35 v spoluautorstve. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí 5 monografií, z toho 3 v spoluautorstve – „Antropogénne vplyvy na vlastnosti poľnohospodárskych pôd“, „Analýza sorpčných vlastností pôd“, „Koloidná chémia pôdy“, „Pôdna reakcia a jej úprava“ a „Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska“.

Vedeckú výchovu mladej generácie realizoval hlavne cestou diplomových prác. Školiteľskú funkciu doktorandského štúdia vykonával až v rokoch 1990 – 2000. Práce boli zamerané na štúdium chemických vlastností pôd a ich vplyvu na úrodnosť pôdy.

Počas pôsobenia na Vysokej škole poľnohospodárskej, neskôr Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, pracoval v rôznych odborných komisiách pri Československé akademii zemědělských věd a Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied. Jeho aktivity v týchto komisiách boli zamerané na pôdnu chémiu, agrochémiu, zúrodňovanie a spracovanie pôd a na meliorácie. Do odchodu do dôchodku bol členom medzinárodnej inštitúcie Internacional Humic Substances Society.  V súčasnosti je členom Odboru pôdoznalectva a ochrany pôd Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

V roku 1982 bola menovanému udelená bronzová medaila „Za zásluhy a o rozvoj vedy a výskumu Československé akademie zemědělských věd. V roku 1996 bronzová medaila „Za aktívnu činnosť pri rozvoji Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre“ a čestné uznanie „Za zásluhy o rozvoj Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre“. V rokoch 2002 a 2012 obdržal diplomy Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied „Za rozvoj vedy v oblasti pôdoznalectva“.