Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poľnohospodárstva, obchodu, služieb

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace
- predseda riadi a organizuje prácu komisie
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie
- spolupracuje pri riešení majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností a pôdy
- zúčastňuje sa miestneho zisťovania mejetkovoprávnych sporov občanov a participuje na ich riešení
- pri výskyte hromadného infekčného ochorenia zvierat a výskyte mimoriadne nebezpečných škodcov organizuje za spolupráce s veterinárnou a hygienickou službou pri prijímaní opatrení pre občanov
- spolupracuje s občanmi a príslušnými orgánmi pri zisťovaní a riešení škôd na poľnohospodárskych kultúrach
- vykonáva v spolupráci s pracovníkmi MsÚ kontrolu predajní a trhových miest

 

P r e d s e d a: Ľubomír Krnáč

Č l e n o v i a:  Ľubomír Malček

                          Peter Stančík

                          Jozef Golian

                           Ing. Kristína Malčeková

                           Ing. Emília Mésárošová