Obsah

Úsek sociálnych vecí
Agenda

 

- Opatrovateľská služba

- Zariadenie pre seniorov

- Zariadenie opatrovateľskej služby

- Denný stacionár

- Odľahčovacia služba

- Opätovné posúdenie na sociálnu službu

- Stravovanie v jedálňach

- Rozvoz obedov

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

- Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

 

- Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

- Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc

- Osobitný príjemca štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa a príspevok pri starostlivosti o dieťa) a pomoc v hmotnej núdzi

- Vykonávanie preventívnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovanie príspevkov v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

- Spolupráca s inštitúciami a zariadeniami sociálnych služieb

- Kluby dôchodcov a klub zdravotne postihnutých