Obsah

Zariadenie pre seniorov

 

    V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Sociálna služba je poskytovaná pobytovou formou.

   Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Hriňová, si môže podať na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí :

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní obvodný zmluvný lekár + kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov.

 

     Na základe tejto žiadosti a lekárskeho nálezu mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, prípadne akceptuje komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne posudok vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

 

     Po obdržaní posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca si môže podať:

 

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení pre seniorov, v ktorom má záujem byť umiestený

- Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb (manžel/ka)

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu