Obsah

Rozvoz obedov

 

     Občan s trvalým pobytom v meste Hriňová, ktorý trpí ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom môže požiadať o stravovanie formou rozvozu obedov.

Podporná sociálna služba sa poskytuje:

- starobnému dôchodcovi nad 65 rokov,

- invalidnému dôchodcovi,

- ťažko zdravotne postihnutému občanovi,

- občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba,

- dôchodcovi do 65 rokov – je možný odber v plnej hodnote stravného lístka, ak to umožňujú prevádzkové podmienky a nebránia tomu hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania stravníkov.

Okruh osôb, ktorým sa neposkytne zľava na stravovanie

- zľava na stravovanie sa neposkytne fyzickej osobe (dôchodcovi), ktorá je:

- v pracovnom pomere,

- pracuje na dohodu o vykonaní práce,

- pracuje na dohodu o pracovnej činnosti.

 

      Mesto Hriňová prispieva svojim občanom na stravovanie v jedálňach. Cena stravného lístka je 2,63 €. Výška príspevku na stravovanie sa určuje podľa príjmu v štyroch príjmových pásmach:

 

I. pásmo   – keď je príjem občana do 250 €, mesto hradí 0,90 € z ceny stravného lístka,

II. pásmo – keď je príjem občana od 250,01 € - 300 €, mesto hradí 0,50 € z ceny stravného lístka,

III. pásmo – keď je príjem občana od 300,01 € - 350 €, mesto hradí 0,20 € z ceny stravného lístka,

IV. pásmo – keď je príjem občana od 350,01 € - a viac, cena stravného lístka je 2,63 €.

 

    Výška úhrady za rozvoz obeda do domácnosti stravníka je:

- 0,33 € pri odbere jednej stravnej jednotky do domácnosti,

- 0,20 € pri odbere stravnej jednotky viacerých členov domácnosti.

 

Ak má občan, záujem o rozvoz obedov, musí na mesto Hriňová predložiť nasledovné doklady:

- Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni

- Lekársky nález o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby – rozvoz obedov

- Čestné vyhlásenie

- Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok

- Občiansky preukaz