Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia na ochranu verejného poriadku a požiarnej ochrany

- stretáva sa podľa podreby,
- predseda riadi a organizuje prácu komisie,
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie,
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie,
- pri organizovaní verejných zhromaždení, osláv, kultúrnych, športových a ďalších podujatí mesta zabezpečuje v spolupráci s OOPZ v Hriňovej usporiadateľskú službu,

- spolupracuje pri usmerňovaní dopravy a pohybu občanov na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách,
- vykonáva kontrolu parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, trávnikoch a pod., u porušovateľov zjednáva okamžitú nápravu,
- rieši sťažnosti občanov pri porušovaní verejného poriadku, občianskeho spolunažívania a poškodzovania verejného majetku,
- organizuje a vykonáva kontroly na zábavách a diskotékach v záujme ochrany verejného poriadku tak v priestoroch zábavného podujatia i na verejných priestranstvách,
- na požiadanie primátora mesta spolupracuje pri zabezpečení ochrany verejného poriadku v meste,
- spolupracuje so štátnou políciou pri preventívnych akciách
- dozerá na dodržiavanie noriem protipožiarnej ochrany,
- preveruje oznámenia občanov o porušovaní zákazu vypaľovania suchej trávy, kladenia ohňa, nakladania s horľavinami pod.

 

P r e d s e d a : Ľudovít Neupauer

Č l e n o v i a :  Ľubomír Krnáč

                           Bc. Ján Šufliarsky

                           Miroslav Demoč

                           Jaroslava Horčičáková