Obsah

Zariadenie opatrovateľskej služby

 

    V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba NA URČITÝ ČAS plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

     Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Hriňová, si môže podať na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí :

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní obvodný zmluvný lekár + kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov.

 

     Na základe tejto žiadosti a lekárskeho nálezu mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, prípadne akceptuje komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne posudok vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

 

     Po obdržaní posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca si môže podať:

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom má záujem byť umiestený

- Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb (manžel/ka)

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu