Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Biosférická rezervácia Poľana

Rezerva biosféry predstavuje medzinárodne významné územie – Biosférickú rezerváciu Poľana, ktorá bola schválená Medzinárodnou koordinačnou radou Programu Človek a biosféra UNESCO dňa 27. marca 1990 a zaradila sa tak do sústavy biosférických rezervácií UNESCO. Biosférická rezervácia Poľana vznikla na základe chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana, ktorá bola vyhlásená už v roku 1981 za účelom ochrany neživej prírody, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a tiež osobitného rázu krajiny stredného Slovenska. V r. 2015 Slovenský výbor Programu Človek a biosféra predložil Medzinárodnej koordinačnej rade UNESCO rozšírenie prechodnej zóny Biosférickej rezervácie Poľana o tzv. hriňovské lazy. V roku 2015 BR Poľana oslávila 25. výročie od jej zaradenia do programu „Človek a biosféra“.

Rezerva biosféry Poľana bola zaradená do siete biosférických rezervácií UNESCO v r. 1990. Od začiatku svojho vzniku bola snaha o napĺňanie jej cieľov. BR Poľana slúži ako príklad prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím na participatívnom princípe riadenia. Poľana si v povedomí širokej verejnosti právom získala postavenie symbolu slovenskosti a svojráznosti. Nádherná v básňach, povestiach, či piesňach ospievaná príroda (významné rastlinné a živočíšne druhy), skalné monumenty - mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – originálna ľudová kultúra, laznícke osídlenie, stále živé tradície, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo v nej žijú.                                                                       (text: Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.)

 

Biosférická rezervácia má vyčlenené zóny, pričom jadrová zóna zahŕňa ekosystémy, v ktorých je vylúčená hospodárska činnosť, povoľuje sa nedeštrukčný výskum. Podmienkou, aby územie získalo príslušný certifikát, je zaradenie územia do kategórie národný park, resp. chránená krajinná oblasť v zmysle platnej legislatívy. Získanie certifikátu biosférickej rezervácie je doklad o prihlásení sa k programu Človek a biosféra.

Jadrovú zónu tvorí šesť rozptýlených ja­dier s výmerou 1 277 ha. V tejto časti sa  nehospodári, je ponechaná autoregulačným procesom, slúži na výskum, opatrenia sa vykonávajú len po komisionálnom posúdení v prípadoch kde dôjde k narušeniu prírodnými živlami - kalamitami, resp. ak je to činnosť, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie.

Nárazníková zóna - chráni jadrá proti okolitým vplyvom. Hos­podárenie je podriadené záujmom ochrany prírody. V maximálnej miere sa využíva genofond lesných drevín a na to sa orientuje aj obnova lesa. Z hľadiska lesníckeho zákonodarstva je to kategória lesov osobitného určenia, resp. časti lesov s jemnejšími spôsobmi hospodárenia, ktoré sú dohodnuté pri obnove LHP.

Prechodná zóna, v ktorej je hospodárska činnosť usmerňovaná tak, aby bola v zhode so záujmami ochrany prírody a predstavuje zvyšok územia biosférickej rezervácie. Zónovanie je znázornené na priloženej mape.

Na zabezpečenie cieľavedomého rozvoja tohto územia pri súčasnom plnení všetkých funkcií slúži "Akčný plán BR Poľana" bol prvýkrát spracovaný v roku 1991 v zmysle požiadaviek  I. medzinárodného kongresu o biosférických rezerváciách, ktorý sa konal v roku 1983 v Minsku. Obsahoval 8 hlavných oblastí a zahŕňal 36 konkrétnych činností, jeho štruktúra sa spravidla zachováva.

Zonácia

Zdroj: www.chkopolana.eu