Obsah

Denný stacionár

 

    V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

     Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Hriňová, si môže podať na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní obvodný zmluvný lekár + kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov.

 

     Na základe tejto žiadosti a lekárskeho nálezu mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, prípadne akceptuje komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne posudok vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

 

     Po obdržaní posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca si môže podať:

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom má záujem byť umiestený

- Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb (manžel/ka)

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu