Obsah

Spoločný školský úrad Hriňová, Detva

- zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých o prvom 
stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a vykonáva výkon štátnej správy v druhom 
stupni podľa zákona 596/2003 Z. z.  

Školstvo

- vykonáva činnosť v pôsobnosti obce podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

- vypracovanie miezd a personalistiky MŠ

- spracovanie dokumentácie pre vyplácanie štipendia

 
 
 

Základná škola s materskou školou

Školská 1575

962 05 Hriňová

riaditeľka: Mgr. Iveta Križová

Tel.: 045/54 97 485

e-mail: 1zs@zshrinova.edu.sk

https://1zshrinova.edupage.org/?

Materská škola

Školská 1614

962 05  Hriňová

zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Jana Melicherová

Tel.: 045/54 97 104

e-mail: ms2@hrinova.sk

 

Základná škola s materskou            školou 
Krivec 1355 
962 05 Hriňová

riaditeľka: Mgr. Janette Bečárová

zástupkyňa: Mgr. Mária Paučová
Tel.: 045/54 97 416, 0915 820 142
e-mail: 
zskrivec@gmail.com
https://www.zskrivec.eu/

Materská škola
Krivec 1355

zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Lenka Pavlovičová

Tel.: 045/54 97 088

 

Materská škola               

Janka Kráľa 1615

962 05 Hriňová

riaditeľka: Bc. Martina Csanková, DiS.
Tel.: 045/54 97 280

msjanka.krala@zoznam.sk

 

Základná umelecká škola               

Škoská 2643

962 05 Hriňová

riaditeľ: Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD.
Tel.: 045/54 97 290
e-mail: 
zushrinova@stonline.sk 
www.zushrinova.estranky.sk
 

 

Koncepcia rozvoja školstva na roky 2007-2010