Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Finančná a podnikateľskej činnosti

- stretáva sa podľa potreby,

- predseda riadi a organizuje prácu komisie,

- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie,

- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie,

- komisia spolupracuje pri zostavovaní finančného rozpočtu mesta, jeho zmenách a hodnotení jeho čerpania,

- zaoberá sa prehodnocovaním a novelizáciou všeobecne záväzných nariadení mesta týkajúcich sa daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov,

- zaoberá sa alternatívami hospodárneho nakladania s majetkom mesta, vyhotovuje

a predkladá návrhy na rozvoj podnikateľskej činnosti mesta,

- participuje na riešení finančných požiadaviek občanov (predaj majetku, nájomné zmluvy a pod.),

- zaoberá sa riešením problému neplatičov dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov zakotvených vo VZN mesta a navrhuje prijatie opatrenia pre MsZ,

- spolupracuje so združením podnikateľov mesta pri riešení ich požiadaviek a problémov, usmerňuje ich zameranie predovšetkým na také aktivity, ktoré mestu chýbajú,

- posudzuje žiadosti na podnikanie v našom meste u podnikateľov, ktorí nie sú občanmi nášho mesta,

- spolupracuje pri prejednávaní žiadostí o jednorázové peňažné a vecné dávky

 

P r e d s e d a: Peter Vreštiak

Č l e n o v i a:  Ing. Marian Beňo

                          Mgr. Štefan Vyletel

                          Ing. Slávka Gombalová                        

                          Ing. Ján Báťka