Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia zdravotníctva, sociálna a bytová

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace,
- predseda riadi a organizuje prácu komisie,
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie,
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie,
- spolupracuje na tvorbe koncepcie rozvoja zdravotníctva v meste,
- zúčastňuje sa na riešení otázok starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, osamelých občanov a seniorov,
- spolupracuje pri posudzovaní žiadostí vyplácanie jednorázových príspevkov,
- preveruje opodstatnenosť a pravdivosť údajov žiadateľov o pridelenie bytu, 
- spolupracuje pri rozhodovaní o pridelení bytu, 
- participuje na šetrení sťažností na závadnosť bytov a sťažností pri porušovaní bytového poriadku a po ich vyhodnotení predkladá návrhy na riešenie, monitoruje podmienky bývania.

 

P r e d s e d a : MUDr. Igor Janičina

Č l e n o v i a :  Ing. Miroslav Petrus

                            Mária Šuleková

                            Bc. Marta Jágerská

                            Bc. Viera Chromeková

                            Ľubica Panicová

                            Jana Hanesová