Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Spomienky pamätníka

zapísané v Kronike závodu PPS Hriňová

hrinova

 

Motto: Krásnu a šťastnú dobu sme žili, Podpoľaniu verne sme slúžili...

Tento zápis do kroniky nášho závodu, píšem v mene všetkých živých a mŕtvych budovateľov nášho Podpoľania, ktorí v rokoch 1950-1990 dali všetky svoje schopnosti, sily a nadšenie pre vybudovanie krajšieho a šťastnejšieho života pod Poľanou.

Nech história posúdi naše činy !

i_873337i_2102355m i_873446m

 

Verím, že história bude objektívna a spravodlivá a vzdá hold, úctu, česť a slávu životu a práci tých, ktorí zmenili chudobné Podpoľanie a v ňom obec Hriňovú na priemyselný región s komlexnou infraštruktúrou.

40 rokov – to sú len dve generácie, to je len malá úsečka v histórii a kladné zmeny za týchto 40 rokov vysoko prevyšujú reálne túžby ľudu pod Poľanou.

Som jeden z tých, ktorý podstatnú časť svojho života prežili v nadšení a entuziazme pri budovaní a komplexnom rozvoji nášho závodu a obce.

Nebolo to jednoduché, nič nám nebolo dané bez cieľavedomej a poctivej práce, všetko, čo je tu vytvorené sú len výsledky odbornej, tvrdej a statočnej práce. Nechajme však hovoriť fakty :

Zdedili sme jeden z najzaostalejších kútov Slovenska, ak nepočítam miestnu pílu, ktorá zamestnávala cca 100 občanov – zdroj zamestnania nebol žiadny, ľudia chodili za prácou do zahraničia alebo živorili na úzkych pásikoch kopcovitých políčok alebo sa živili prácou v lese alebo slúžili u väčších sedliakov v okolí. Nebolo ciest, vodovodov, kanalizácie, plynovodov, celá infraštruktúra pozostávala z hradskej cez dedinu, kostola a lazníckych malotriednych škôl.

Pozrime sa objektívne na to, čo odovzdávame ďalším generáciám.

i_2102359m i_2102361m i_2102363m

Vybudovali sme strojárenský závod, ktorý znesie aj tie najprísnejšie kritériá podobných závodov doma i v zahraničí. Vybudovali sme vyše 15 000 m štvorcových krytých a zažeriavovaných výrobných plôch a vyše 5 000 m štvorcových plôch pomocných a manipulačných.

Zakúpili sme za vyše 750 000 000 Kčs obrábacích, tvárniacich, zvarovacích, dopravných a manipulačných strojov a zariadení, zariadení pre tepelné spracovanie a povrchové úpravy, čím sme vytvorili vyše 2 000 pracovných miest.

Vybudovali sme komplexnú infraštruktúru závodu a obce, počnúc komunikáciami cez inžinierske siete, elektrifikácie, plynofikácie, zdrojov a rozvodov vody, kanalizácie a slaboprúdu.

Vybudovali sme vyše 1 000 bytov v komplexnej bytovej výstavbe a za účasti našich zamestnancov cca 1 000 rodinných domov v obci, v priľahlých obciach a osadách, ako i internát pre 160 zamestnancov.

Vybudovali sme 2 školské areály, 2 materské školy, obchodné a kultúrne stredisko, administratívnu budovu pre správu obce a mnoho ďalších objektov a zariadení.

Vybudovali sme rekreačné stredisko na Poľane, pioniersky tábor v Sebechleboch, lyžiarsky areál na Bielych Vodách.

i_2102365m i_2102367m i_2102371m

Postavili sme ekologické stavby, ako je neutralizačná stanica, biologická čistička, zdroj úžitkovej vody, rekonštruovali, rozšírili, modernizovali a plynofikovali sme tepláreň.

Zveľaďovali sme celý areál závodu. Modernizovali sme výrobnú základňu, postavili sme moderné stredisko NC strojov, vybudovali sme moderné skladové hospodárstvo, včítane prípravy materiálu.

Všetko, čo sa nám podarilo s našimi ľuďmi a pre našich ľudí vybudovať, nie je možné uviesť, je toho mnoho, je to k neuvereniu, ale je to skutočnosť.

Súhlasím s tým, že nielen chlebom je človek živý, a preto sme mali snahu i o duchovné povznesenie našich zamestnancov a občanov, nech i za túto oblasť hovoria fakty:

O viac ako celý vzdelanostný stupeň sa zvýšilo vzdelanie Hriňovčanov.

Získali alebo vyškolili sme si viac ako 100 inžinierov, viac ako 800 strednotechnických pracovníkov a vyše 2 000 pracovníkov získalo výučné listy.

Postavili sme budovu kina na sídlisku Bystré, budovu závodného klubu ROH, klubu mládeže, v podstatnej miere sme pomohli vybudovať spoločenský dom v obci.

Všetky tieto zariadenia sme dokázali prevádzkovať a plne využívať.

Pre našich zamestnancov sme zabezpečili tisíce domácich a zahraničných rekreácií, pre deti všetkých našich zamestnancov sme každoročne zabezpečili pobyt v pionierskych táboroch. Pre zamestnancov sme usporiadali mnoho domácich a zahraničných exkurzií, mali sme zahraničné družobné vzťahy s mestom Gomba a Mezotúr v Maďarsku, so závodom Delta Rzeszów v Poľsku, ako i s ČKD Napajedla.

Zájazdy za kultúrnymi pamiatkami sa konali pravidelne pre najlepšie strediská, kolektívy a najlepších pracovníkov.

Pravidelne sme vyhodnocovali najlepšie strediská, kolektívy a pracovníkov a týchto sme hmotne a morálne odmeňovali. Pre našich zamestnancov sme na odmeny zakúpili tisíce kníh domácej a svetovej literatúry.

Veľkú starostlivosť sme venovali športovému vyžitiu sa našich zamestnancov a občanov.

Od základu sme postavili nový všešportový areál s prevádzkovou budovou, krytou tribúnou, kúpaliskom, hokejovým ihriskom a ďalšie nemenované športové objekty. Dbali sme o aktívny odpočinok našich zamestnancov a občanov.

Starali sme sa o zdravie našich občanov a hlavne zamestnancov, postavili sme obecné a hlavne závodné zdravotné zariadenia, starali sme sa o kúpeľnú liečbu našich zamestnancov.

Závod i obec tvoril jeden celok.

i_2102373m i_2102375mi_2102379 

Žili sme na Hriňovsku družne a šťastne ako jedna dobrá rodina, pracovné kolektívy sa mesačne schádzali a to často i s rodinnými príslušníkmi, pravidelne štvrťročne sa konali večery cti a slávy, pre najlepšie kolektívy a najlepších pracovníkov jednotlivých stredísk, vedeli sme morálne a hmotne oceniť človeka a jeho prácu pre spoločné blaho.

Záverom tohto zápisu si dovoľujem nechať ďalším generáciám tento odkaz:

„Naša generácia budovateľov nášho závodu končí svoj aktívny život – odchádza. Náš život, naša práca a jej výsledky Vás – novú nastupujúcu generáciu, zaväzujú žiť a pracovať cieľavedome, čestne a statočne pre ďalšie generácie. Rozvíjajte náš závod a naše mesto, aby sa pod Poľanou žilo stále lepšie!"

Keď budete v akýchkoľvek súvislostiach posudzovať nami vykonané dielo, nezabudnite, že sme konali ako sme čo najčestnejšie a najstatočnejšie mohli.

Ak sme niektoré potreby našich zamestnancov a občanov nezrealizovali, bolo to len tým, že na viac ako sme vykonali – naše sily už nestačili, ale toto je úloha Vás, aby ste toto krásne dielo zveľaďovali.

Želám Vám taký krásny a šťastný život, ako sme my žili – vedomí si zmyslu života.

Želám Vám príjemný pocit z dobre vykonanej práce pre ďalší rozvoj Hriňovej.


Hriňová – január 1997

Berkeš Štefan

Vedúci výrobného úseku r. 1965 – 1970
Riaditeľ závodu r. 1970 – 1987          

Spracovali : Anton TREBUĽA - Kečkár, Andrej ZOŠIAK                  

foto: Ing. Viliam Kršteník, p. Valach, p. Olbrichtová

Hriňová v minulosti

i_873312 i_873314 i_873321

i_873325i_873327i_873506i_873337i_873343i_873358

i_873346i_053631i_873444

i_873353i_873495i_873446

Hriňová dnes

i_2102392i_2102411i_2102425

i_2102419-1i_2102417-1i_2102415-1i_2102405i_2102403i_2102401

i_2102421-1i_2102423-1Javorina kolibka 31.8.2015

i_2102413-1i_2102407-1i_2102399-1

i_2102389-1i_2102395-1i_2102397-1

i_2102429-1i_2102387-1kkostok v zime

i_873481i_873463i_873458

námestie 4.1.2015

Javorinka 31.8.2015 (2)Javorinka 31.8.2015 (3)Javorinka 31.8.2015 (4)

foto: Rastislav Očenáš, Andrea Melichová, B. Strýčeková