Obsah

Opatrovateľská služba

 

   Mesto Hriňová zabezpečuje opatrovateľskú službu občanom odkázaným pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.  Táto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa, ako terénna sociálna služba v pracovných dňoch.

 

   Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Hriňová, si môže podať na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní obvodný zmluvný lekár + kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov.

 

     Na základe tejto žiadosti a lekárskeho nálezu mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, prípadne akceptuje komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne posudok vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

 

     Žiadateľ, na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatného rozhodnutia podá na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí

- Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorej súčasťou je: 

- Ponuka úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

- Potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb (manžel/ka)

 

   Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom o sociálnych službách a Všeobecne záväzným nariadením mesta Hriňová č. 4/2016 – Príloha č. 1 – VZN.

Úhrada za 1 h opatrovateľskej služby je 1,30 €.

 

UPOZORNENIE

Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.