Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

   

   Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadateľovi, resp. domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi.

   Žiadosti posudzuje Komisia zdravotníctva, sociálna a bytová pri mestskom zastupiteľstve a následne predkladá návrhy primátorovi mesta.

 

   Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Hriňová, si môže podať na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí:

- Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky 

 

  K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

- Potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie

- Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi

- Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely posúdenia žiadosti

- Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkom a spolupráci rodičov

- Potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky