Obsah

Ďurica Marian Mgr

Mgr. Marián Ďurica

 

Všeobecne

Postavenie prednostu obecného úradu určuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v §17.

 

 

Prednosta obecného úradu:

    - vedie a organizuje prácu obecného úradu
    - vymenúva a odvoláva ho starosta
    - je zamestnancom obce
    - za svoju činnosť  zodpovedá starostovi

    - spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

    - zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným