Obsah

Odľahčovacia služba

 

     Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

     Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

 

     Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Hriňová, si môže podať na Mestskom úrade – na úseku sociálnych vecí:

- Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

 

Úhrada za odľahčovaciu službu:
Úhrada za poskytovanie odľahčovacej služby 1 hod./1,80€

 

  K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

- fotokópiu Komplexný posudok ÚPSVaR, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),

- potvrdenie príslušného ÚPSVaR o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (príp. kópiu rozhodnutia),

- potvrdenie o príjme FO, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.