Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozvoja kultúry, vzdelávania

- stretáva sa podľa potreby, 
- predseda riadi a organizuje prácu komisie,
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie,
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie,
- spolupracuje s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu pri spracovaní plánu práce pre organizovanie významných kultúrnych a spoločenských podujatí mesta a podieľa sa na ich organizovaní,
- získava občanov ale predovšetkým mládež pre zapojenie sa do kultúrnej činnosti v rámci ochotníckych krúžkov a umeleckých združení
- komunikuje so základnými, materskými a umeleckými školami v meste, prichádza s námetmi na riešenie ich požiadaviek, podporuje ich v rozvoji inovačných prístupov vo vzdelávaní,
- v spolupráci s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu organizuje kontrolu stavu kultúrnych pamätihodností v meste, navrhuje spôsob ich údržby a v spolupráci s mestským úradom predkladá návrh na získanie finančných prostriedkov pre ich obnovu,
- vyhľadáva sponzorov pre rozvoj kultúry a vzdelávania,
- pripravuje návrhy na vzdelávanie poslancov súvisiace s výkonom ich poslaneckej činnosti,
- vyhodnocuje žiadosti fyzických a právnických osôb a občianskych združení o dotácie z rozpočtu, mesta na kultúrne a vzdelávacie aktivity.

 

P r e d s e d a : Anna Gombalová

Č l e n o v i a :  Bc.  Petra Olšiaková

                          Ivana Sujová

                          Mgr. Eva Bystrianská

                          Eva Račková

                          Mgr. Mária Fabriková

                          Mgr. Martin Kliment

                          Mgr. Michal Machava

Zápisnice zo zasadania komisie:

Zápisnica 05.02.2020

Prezenčná listina zo zasadnutia komisie 28.03.2018

Zápisnica 05.02.2019

Zápisnica 01.02.2018

Zápisnica 08.02.2017

Zápisnica 04.02.2016

Zápisnica 05.05.2015

Zápisnica 29.01.2014

Zápisnica 22.01.2013

Zápisnica 16.11.2011

Zápisnica 18.05.2011

Zápisnica 21.02.2011