Obsah

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

 

Milí rodičia,

v termíne  3. apríla 2024 od 14,00 hod. – do 17,00 hod. - ZŠ s MŠ Školská a 3. apríla 2024 od 13,00 hod. – do 16,30 hod. - ZŠ s MŠ Krivec sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2024/2025:

 

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2021 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – mali by ste ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

V súlade s touto legislatívou sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. 

K zápisu bude potrebné priniesť nasledujúce doklady:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonných zástupcov
  • potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Hriňovej)
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom        

postihnutí.

  • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy.

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.  

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.