Obsah

Zápis detí do materských škôl

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční od 1. mája do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová, v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

a) deti vo veku od 3 rokov,

b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V zmysle § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej MŠ, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú MŠ. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej MŠ, ak ho riaditeľ tejto MŠ prijme na predprimárne vzdelávanie.

VZN 1/2022 o určení školských obvodov pre základné školy a o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hriňová

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia doručia riaditeľke MŠ. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zverejnená na webových sídlach jednotlivých MŠ.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30. júna 2023 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024.

Bližšie informácie k prijímaniu žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie poskytne zákonným zástupcom detí a zástupcom zariadenia v každej MŠ riaditeľka MŠ.

Materská škola Ul. Janka Kráľa - Jarabinka

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová 

Základná škola s materskou školou, Školská 1575 Hriňová

Jarabinka

Skolska