Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavný kontrolór mesta Hriňová

Ing. Miroslav Tršo

E-mail: kontrola@hrinova.skmiroslav.trso@hrinova.sk

Mobil: 0918 419 720

 

 

Postavenie a právomoci hlavného kontrolóra mesta

(vyplýva z ust. § 18 Zákona o obecnom zriadení v znení n. p.)

 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Ak je stanovený pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat je určený v závislosti od jeho dĺžky. Je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu PO, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.

3. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej obce, v ktorej hlavný kontrolór má vykonávať kontrolnú činnosť.

4. Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho roka podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý je v obci.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

6. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d) zákona č. 369/1990 Zb. v zn.n.p.

7. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu:
a) zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami  obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
c) vybavovania sťažností a petícií
d) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
e) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
f) dodržiavania interných predpisov obce
g) plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( §17,§19- Zák. 583/2004 Z.z., čl. 6 Zák. č. 493/2011 Z. z., a Zák. č. 54/2019 Z. z.)

8. Ďalej hlavný kontrolór:
a) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť zverejnený najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým
c) informuje o výsledkoch kontrol priamo obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu ročnú správu činnosti HK a ročnú správu o stave vybavovania sťažností a petícií mestom, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
f) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo uznesením alebo písomne starosta, ak vec neznesie odklad.
g) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi
h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

9. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti obec ustanovila uznesením.

10. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

11. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:

a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím jeho funkčného obdobia
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods.2.

 

V Hriňovej dňa 30.4.2019

 

     Dokumenty predkladané HK do MsZ sú umiestnené na webovom sídle mesta v záložke: Samospráva - Agenda MsZ. Návrhy Plánu KČ na polroky daného kalendárneho roka po prerokovaní v MsR sú umiestňované na pripomienkovanie až do konania MsZ.

 

Plán KČ na 1.polrok 2024-návrh MsR Typ: PDF dokument, Velkosť: 126.45 kB