Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spoločná hora Hriňová Riečka - pozemkové spoločenstvo

Spoločná hora - pozemkové spoločenstvo je dobrovoľnou, nezávislou organizáciou podielnikov, ktorých podiely vznikli prídelom, dedením, kúpou, darom, alebo inými zákonnými prostriedkami.

Cieľom spoločenstva je zastupovať a presadzovať záujmy vlastníkov, usilovať sa o ochranu a podporu zámerov všeobecne prospešného hospodárenia v pasienkovom hospodárstve.

Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obstarávať veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva.

Uzatvárať nájomné zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy s prenajímateľmi, alebo s inými subjektmi.

Základný majetok spoločnosti tvoria lesné porasty, trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy v katastrálnom území Hriňová, ktoré sú zapísané na Správe katastra Detva v celkovej výmere 31 ha 1422 m2.