Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ
SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ VO VÝŠKE 324 061,40 EUR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií.

Projekt prispeje k tomu, aby seniori, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom nezostávali opustení, izolovaní, bez finančných prostriedkov a bez potrebnej starostlivosti. Aktivity projektu sa začnú realizovať v období od 01/2019 do 02/2021 v zmysle pripravovanej Zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt je v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová 2018 - 2023. Veľká vďaka za predloženie a prípravu projektovej žiadosti patrí pracovníčkam Odboru sociálnych služieb MsÚ v Hriňovej.

Zmluva:https://hrinova.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#hrinova/organizacia/hrinova/2019/ZML/2884702210

Podpora opatrovateľskej služby v meste Hriňová

 

Podané a podporené projekty v rokoch 2009-2011

1. V rámci výnosu č. 1029/2009/KVÚV bola vypracovaná žiadosť Rekonštrukcia antukového ihriska v areáli Základnej školy v Hriňovej na viacúčelové ihrisko s umelou trávou vo výške 39 832,70 EUR. Projekt bol podporený, dielo bude oficiálne odovzdané v mesiaci apríl 2010.

2. V rámci Regionálneho operačného programu ROP 1.1-2009-01, Opatrenie 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania, bola podaná druhá žiadosť na projekt „Obnova ZŠ s MŠ Hriňová, Krivec“. Žiadosť bola schválená vo výške 898 703,17 EUR. S rekonštrukciou sa začalo v apríli 2010.

3. V rámci Regionálneho operačného programu Opatrenie 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania, bol podaný projekt Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou, Hriňová. Projekt bol podporený vo výške 484 543,51 EUR. Zrekonštruovaný pavilónov I. stupňa ZŠ s MŠ školská bol odovzdaný v mesiaci 10/2009.

4. V rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 Regenerácia sídiel bol vypracovaný projekt „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Hriňová“, vo výške 999 875,61 EUR. Projekt bol posúdený ako úspešný. S jeho realizáciou sa začne v mesiaci 7/2010.

5. V rámci Operačného programu Životné prostredie, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych vôd bola 3-krát opakovane podaná žiadosť na projekt „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hriňová. Projekt bol schválený (4/2010). Celková výška nenávratného finančného príspevku je 4 959 643,86 Eur z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo výške 5 220 677,75 Eur.

6. V rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Opatrenia 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadu (OPŽP-PO4-08-5) bol vypracovaný projekt Rekultivácia skládky Fangová vo výške 1 123 842,7 EUR. Opakovaná žiadosť je v procese hodnotenia na MŽP SR.

7. Bol vypracovaný projekt „Deti pod Poľanou“ na Ministerstvo kultúry v rámci Grantového systému 2009, ktorý nebol podporený. Projekt „Muziky pod Poľanou“ v rámci toho istého Grantového systému bol podporený vo výške 1 500 EUR.

8. Ďalej bol podaný projekt na VÚC Banská Bystrica na Detský festival „Deti pod Poľanou“, ktorý bol podporený vo výške 1 500 EUR a projekt Festival ľudových hudieb „Muziky pod Poľanou“, ktorý bol podporený vo výške 2 000 EUR.

9. V rámci Nadácie VÚB bol vypracovaný projekt „Obnova krás Podpoľania“ zameraného na zveľadenie prístupovej cesty k vodopádu Bystrô, výchovu detí a mládeže a vzájomnú spoluprácu slovenských a zahraničných účastníkov projektu. Projekt nebol podporený.

10. BBSK získalo finančné prostriedky na financovanie projektu - Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň – Hriňová , II/529 Hriňová – hr. okr. DT/BR, II/526 Hriňová – Látky na posilnenie vybavenosti územia. Súčasťou projektu je kruhový objazd v meste Hriňová.

11. V rámci Plánu rozvoja vidieka os 4 Leader bola podaná žiadosť vo výške 46 200,33 EUR na prestavbu stávajúcej budovy miestnych WC na Informačné centrum mesta Hriňová. Žiadosť je v posudzovaní.

12. V rámci Plánu rozvoja vidieka os 4 Leader bol pripravovaný projekt vo výške 18 652 EUR zahŕňajúci - Budovanie informačného systému a drobnej architektúry regiónu Podpoľania, Výstavbu náučného chodníka k Vodopádu Bystrô, Obnovu a rozšírenie siete cyklotrás v katastri mesta Hriňová . Žiadosť je v posudzovaní.

13. Bol vypracovaný projektový zámer - „Využitie fotovoltaiky v informačno - turistickom centre v Hriňovej“. V prípade úspešnosti posúdenia tohto zámeru bude pripravený projekt s cieľom zvýšenia povedomia o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, ktorý prispeje k zmierňovaniu dopadu klimatických zmien na životné prostredie v mikroregióne Podpoľanie.

 

Stav k 15. 4. 2010


Podané a podporené projekty v rokoch 2007-2008


1. Detský folklórny festival – Deti pod Poľanou v dňoch 23. - 24. 6. 2007 a množstvu sprievodných podujatí napr. /Deti deťom/ ... bol podaný projekt na VÚC Banská Bystrica. Bol schválený príspevok 30 000,- Sk.

2. Detský folklórny festival – Deti pod Poľanou včítane sprievodných podujatí. Projekt podaný na Ministerstvo kultúry a podporený vo výške 30 000,- Sk.

3. Projekt na riešenie rozvozu obedov pre dôchodcov v odľahlejších častiach mesta Hriňová. Projekt bol podaný na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie auta určeného na rozvoz obedov. Bol podporený vo výške 400 000,- Sk.

4. Projekt 35. výročie založenia folklórneho súboru Hriňovčan - Projekt bol podaný na Ministerstvo kultúry a bol podporený vo výške 30 000,- Sk.

5. Bol vypracovaný a podaný projekt na Úrad splnomocnenkyne vlády na Rekonštrukciu bytového domu „Štokovec“ . Pre nedostatok finančných prostriedkov nebol tento projekt podporený.

6. Bol vypracovaný „Small projekt“ na Medzinárodnú prehliadku ľudových hudieb „Muziky pod Poľanou“. Projekt bol podaný na Medzinárodný vyšegrádsky fond a bol podporený vo výške 3 090,- EUR.

7. Bol vypracovaný a podaný projekt Folklórny súbor Hriňovčan „Pomoc po tragickej havárii autobusu – zakúpenie krojov na Ministerstvo kultúry SR. Projekt bol podporený vo výške

85 400,- Sk.

8. Spolupráca pri projekte „Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ financovaného z Európskeho sociálneho fondu, ktorý realizuje Občianske združenie Podpoľanie v spolupráci s ÚPSVaR Zvolen, pracovisko Detva. Na jeho základe od 1. 11. 2007 pôsobia 4 komunitné konzultantky v kancelárii Občianskeho združenia Podpoľanie, Záhradná 22, Detva, Gazdovský dom Hotela Detva „Centrum zamestnanosti“ . Viac informácií a práci Občianskeho združenia Podpoľanie je na www.podpolanou.sk

9. Bol vypracovaný projekt - Kanalizácia Paprčkovci a podaný na Enviromentálny fond.

10. Projekt na kanalizáciu „Pod Grapou" časť II. – podaný na STVS a.s. Banská Bystrica.

11. Bol vypracovaný projekt pre Odpadové hospodárstvo Nákup traktora a zaslaný na Environmentálny fond.

12. Žiadosť na rekonštrukciu vodovodu ulice Partizánska od Parku po autobus. zastávku – podaný na STVS a.s. Banská Bystrica.
 

Projekty podávané v rokoch 2002-2006

 

1.V rámci predvstupového fondu „Sapard“ bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií v hodnote 37 mil. Sk. – Projekt nebol podporený. /Hriňová údajne nespĺňa podmienky tzv. vidieka – štatút mesta a počet obyvateľov nad 5000./

2.V rámci Enviro-fondu bol podaný projekt – „Intenzifikácia ČOV Hriňová“ – projekt bol podporený vo výške 700 000,- Sk

3.V rámci Opatrenia 2.1 SOP Priemysel a služby bol vypracovaný a podaný projekt „Rekonštrukcia kúpaliska v Hriňovej“ v hodnote diela po výberovom konaní zhotoviteľa 85 mil. Sk. Projekt nebol podporený.

4.V rámci Envirofondu bol vypracovaný projekt „Ukončenie kanalizácie Tršovka“ . Projekt bol podporený vo výške 3 100 000,- Sk.

5.V rámci OPZI opatrenia 3.1 bol vypracovaný projekt „Plynofikácia kotolne Kultúrny dom Hriňová“ z rozpočtovej kapitoly ERDF v hodnote 1 250 000 Sk. - - Projekt bol podporený.

6.V rámci grantovej schémy - Na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov – bola podaná žiadosť na podporu „Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky na kruhový objazd“ v hodnote 570 000,- - Projekt nebol podporený.

7.V rámci VZN BBSK č.1/2005 bola podaná žiadosť na „Podporu rozvoja vidieckeho turizmu v Hriňovej“ vo výške 44 000,- na zhotovenie turistických máp Hriňovej. Projekt bol schválený vo výške 40 000,- .

8.V rámci programu – Projekty na riešenie problémov rómskej komunity bol vypracovaný a podaný projekt „Rekonštrukcia bytového domu – Štokovec Horná Hriňová“ vo výška 6 295 868,- Sk – Projekt podporený nebol.

9.V rámci VZN BBSK č. 1/2006 bola podaná žiadosť na Podporu uchovania a rozvoja kultúrneho dedičstva Podpoľania vo výške 98 000,- - Projekt sa týkal zakúpenia novej opony do Kultúrneho domu Hriňová. – Projekt bol schválený vo výške 80 000,- Sk

10.V rámci Nadácie Ekopolis - Bol vypracovaný projekt – „Rekonštrukcia Parku v centre Hriňovej“ – vo výške 80 000,- Projekt sa týkal rekonštrukcie parku za spolupráce partnerských podnikateľských subjektov v našom meste . – Projekt nebol podporený.

11.V rámci programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť Ministerstva kultúry bol vypracovaný projekt „Zakúpenie krojov pre súbory Vrchárik a Hriňovčan“ vo výške 144 972,- Sk. Projekt nebol podporený.

12.V rámci Enviromentálneho fondu bol podaný projekt „Splašková kanalizácie Hriňová – do Paprčkov“ vo výške 3 486 000,-Sk Projekt nebol podporený.

13.V rámci programu Rozvoj lokálnej infraštruktúry bol vypracovaný projekt „Budujeme sami sebe“. Projekt sa týka opravy a výroby autobusových zástavok vo výške 420 120,- Sk. Projekt bol schválený.

14.V rámci operatívneho programu Základná infraštruktúra – Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky – Priorita 3.3,Aktivita A , bol vypracovaný projekt „Obstaranie územného plánu v Hriňovej“ vo výške 503 500,- Sk. Projekt nebol podporený.

Všetky projekty, ktoré z rôznych príčin neboli podporené sú uložené v tzv. zásobníku projektov. Na základe schváleného „Národného strategického referenčného rámca“ sa očakávajú vyhlasované nové výzvy a počíta sa znovu s ich podaním. 
Okrem tu uvedených projektov sa mesto Hriňová podieľa a participuje na projektoch iných organizácií /Mikroregión Podpoľanie, Fond sociálneho rozvoja, CEKOP a pod./

i_870330.jpg