Obsah

Výročná členská schôdza

Typ: ostatné
Výročná členská schôdza Dňa 18. februára 2020 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 114 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a pani Alžbeta Vajajiová, podpredsedníčka OO JDS Detva.VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.

Dňa 18. februára 2020 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 114 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a pani Alžbeta Vajajiová, podpredsedníčka OO JDS Detva.VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.

Po otvorení a odsúhlasení programu vystúpili žiaci ZUŠ Hriňová pod vedením pani učiteľky Václavíkovej a pani učiteľky Ilčíkovej. Zahrali a zaspievali „Na ľudovú nôtu“, čo prítomní seniori ocenili veľkým potleskom.

Schôdza pokračovala podľa odsúhlaseného programu voľbou návrhovej komisie. Do komisie boli zvolené pani Anna Hanesová, pani Anna Fajčíková a pani Anna Bariaková.

Predseda ZO JDS Hriňová Ing. Miroslav Petrus podrobne zhodnotil činnosť organizácie za rok 2019 a veru bolo čo hodnotiť a na čo spomínať. Bolo to organizovanie rôznych podujatí pre členov ZO ako: Slávnostné stretnutie členiek pri oslave MDŽ, zorganizovanie „Regionálnej prehliadky speváckych súborov“ okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva,prijatie našich členov – jubilantov primátorom mesta, posedenie pri guľáši, zájazdy na termálne kúpalisko, Mikulášsky večierok, účasť na akciach poriadaných OO JDS a KO JDS – regionálna a krajská prehliadka speváckych súborov seniorov, okresné športové hry a dosiahnuté výsledky našich zástupcov a účasť na podujatiach KO JDS Banská Bystrica. Okrem toho sa naši členovia zúčastňujú podujatí organizovaných mestom a MsKS Hriňová ako: zimná furmanská súťaž, kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Hriňovej, váľanie májov, výročie SNP, Rozospievaná mlaď, Gazdovanie na Hriňovských lazoch, Vatra zvrchovanosti a iné. V závere správy predseda ZO poďakoval všetkým, ktorí svojou čiastkou pomohli či už darovaním, poskytnutím zľavy alebo inou činnosťou našej organizácii.

Správu revíznej komisie o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol predseda revíznej komisie Ing. Marián Mihálik.

Konštatoval v nej, že neboli zistené žiadne nedostatky alebo závady v nakladaní s finančnými prostriedkami organizácie.

Po prečítaní návrhu na uznesenie pani Annou Hanesovou nasledovala diskusia. V nej pani Vajajiová pochválila prácu našej ZO a poďakovala v mene OO JDS Detva za doterajšiu činnosť, hlavne za zorganizovanie „Regionálnej prehliadky“ na veľmi vysokej úrovni a vyslovila presvedčenie, že vo svojej práci budeme naďalej úspešne pokračovať.

Primátor mesta Mgr. Horník sa ospravedlnil pre iné povinnosti, avšak napísal nám do „Kroniky“, kde vyzdvihol prácu našej ZO ako najmasovejšej a najaktívnejšej organizácie mesta, poďakoval za doterajšiu spoluprácu, prisľúbil pomoc vedenia mesta našej organizácii a vyslovil presvedčenie, že aj naďalej budeme aspoň tak úspešnou organizáciou ako doposiaľ. Poprial členom veľa zdravia do ďalších rokov.

Schválením uznesenia bola výročná členská schôdza ukončená a bolo podané občerstvenie – výborná kapustnica.


Vytvorené: 19. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2020 16:22
Autor: správca webu