Obsah

Výročná členská schôdza

Typ: ostatné
Dňa 19. februára 2019 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 115 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav HorníkDetva a pán Emil Vrťo, člen predsedníctva OO JDS Detva a predseda ZO JDS Detva. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.
Výročná členská schôdza

Dňa 19. februára 2019 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej konala výročná členská schôdza ZO JDS Hriňová za účasti 115 členov ZO. Ako hostia sa jej zúčastnili primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav HorníkDetva a pán Emil Vrťo, člen predsedníctva OO JDS Detva a predseda ZO JDS Detva. VČS otvorila a viedla podpredsedkyňa ZO JDS Hriňová pani Cecília Kamenská.

Po otvorení a odsúhlasení programu pokračovala výročná členská schôdza podľa odsúhlaseného programu voľbou návrhovej komisie.

Predseda ZO JDS Hriňová Ing. Miroslav Petrus podrobne zhodnotil činnosť organi- zácie za rok 2018 a veru bolo čo hodnotiť a na čo spomínať. Bolo to organizovanie rôz- nych podujatí pre členov ZO ako: Slávnostné stretnutie členiek pri oslave MDŽ, prijatie našich členov – jubilantov primátorom mesta, posedenie pri guľáši, zájazdy na termálne kúpalisko, Mikulášsky večierok, účasť na akciach poriadaných OO JDS a KO JDS – re- gionálna a krajská prehliadka speváckych súborov seniorov, okresné športové hry a do- siahnuté výsledky našich zástupcov a účasť na podujatiach KO JDS Banská Bystrica. Okrem toho sa naši členovia zúčastňujú podujatí organizovaných mestom a MsKS Hri- ňová ako: zimná furmanská súťaž, kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Hriňo- vej ako aj ukončenia II. svetovej vojny, váľanie májov, výročie SNP, Rozospievaná mlaď, Gazdovanie na Hriňovských lazoch, Vatra zvrchovanosti a iné. V závere správy predseda ZO poďakoval všetkým, ktorí svojou čiastkou pomohli či už darovaním, pos- kytnutím zľavy alebo inou činnosťou našej organizácii.

Správu revíznej komisie o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol predseda revíznej komisie Ing. Marián Mihálik. Konštatoval v nej, že neboli zistené žiadne nedostatky alebo závady v nakladaní s finančnými prostriedkami organi- zácie.

Po prečítaní návrhu na uznesenie pani Boženou Belkovou nasledovala diskusia. V nej pán Vrťo pochválila prácu našej ZO, hovoril o spolupráci našich organizácií v rámci okresu a poďakovala v mene OO JDS Detva za doterajšiu činnosť a vyslovila presvedčenie, že vo svojej práci budeme naďalej úspešne pokračovať. Primátor mesta Mgr. Horník vyzdvihol prácu našej ZO ako najmasovejšej a najaktívnejšej organizácie mesta, poďakoval za doterajšiu spoluprácu, prisľúbil pomoc vedenia mesta našej organizácii a vyslovil presvedčenie, že aj naďalej budeme aspoň tak úspešnou organizáciou ako doposiaľ. Poprial členom veľa zdravia do ďalších rokov a sľúbil naďalej spoluprácu s našou organizáciou. Pani Belková vyzvala primátora mesta Hriňová, aby informoval o práci vrámci BBSK. Mgr. Horník obšírne hovoril o práci v rámci BBSK, o akciách, ktoré už boli prevedené aaj o tých, ktoré plánuje kraj vykonať – úpravy ciest, mostov a iné.

Schválením uznesenia bola výročná členská schôdza ukončená a bolo podané občer- stvenie – výborná kapustnica. 


Vytvorené: 19. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2019 09:03
Autor: Správce Webu