Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

351

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. novembra 2019

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

u r č u j e m

1.

deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,

2.

lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra 2019,

3.

lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.

Andrej Danko v. r.

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  eobyvatelov@hrinova.sk

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020: eobyvatelov@hrinova.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  eobyvatelov@hrinova.sk

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín

 

Okrsky pre Voľby do NR SR

 

Pomôcka na žiadosť o hlasovací preukaz alebo hlasovanie poštou z dielne slovensko.digital

https://navody.digital/aplikacie/parlamentne-volby

 

Výsledky volieb