Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Typ: ostatné | náš tip
Fotografia fujeráša na Podpolianskom námestí v HriňovejVážení spoluobčania,
za malú chvíľu sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2022. Dovoľte mi na tomto mieste zhrnúť rok uplynulý.
Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Koláž s tématikou novovybudovaného hriňovského kúpaliska

Vážení spoluobčania,

za malú chvíľu sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2022. Ešte predtým, ako sa obzriem za rokom uplynulým, dovoľte mi poďakovať všetkým spolupracovníkom, aktívnym spoluobčanom, ktorí ste s nami prešli spoločný kus cesty.

Napriek tomu, že hospodársky život je poznačený dôsledkami pandémie, rok 2021 sa niesol v znamení mimoriadnych verejných investícií. Vďaka úsiliu zamestnancov mestského úradu, dôležitým a jednotným rozhodnutiam poslancov mestského zastupiteľstva sa nášmu mestu podarilo dosiahnuť míľniky, na ktoré sa v podmienkach slovenskej samosprávy čaká desaťročia.  

Po dvadsiatich dvoch rokoch od ukončenia prevádzky pôvodného kúpaliska sme 30. júna 2021 odovzdali Hriňovčanom do užívania zrekonštruované zariadenie. Prestavba letného kúpaliska trvala tri roky a dlhodobo patrila k hlavným požiadavkám obyvateľov mesta Hriňová.

Pri prestavbe kúpaliska boli vybudované tri nové bazény vstavaním do telesa pôvodného 50 m plaveckého bazénu. Súčasťou stavby je plavecký bazén, bazén pre neplavcov, detský bazén, vyrovnávacie nádrže a strojovňa vrátane dodávky technológie. Zároveň sa vybudovalo zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia.

Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využilo vlastné zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a takisto čerpalo investičný úver. Celková cena za kompletne zrealizované dielo dosiahla 747 882,47 EUR.

Navyše mesto z vlastných zdrojov investovalo do výmeny oplotenia areálu, sadovnícko-architektonických úprav a automatického zavlažovania. Následne sme  do užívania verejnosti odovzdali nové ihrisko na plážový volejbal a pumptrackovú dráhu v zázemí športového areálu.

Rozhodnutím mestského zastupiteľstva v Hriňovej je nové športové a rekreačné zariadenie prevádzkované prostredníctvom novozaloženej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová.

Návštevnosť obnoveného zariadenia prekročila aj najodvážnejšie očakávania. Počas prvej sezóny od otvorenia obnoveného zariadenia do 15. septembra 2021 sme zaznamenali 17 213 návštev.

V roku 2021 boli ukončené aj stavebné práce na projekte "Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej", s ktorým mesto uspelo v rámci výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. 

Projekt spočíva v prestavbe existujúcich spevnených a nespevnených komunikácii na cyklistické cestičky a vybudovaní nových úsekov cyklociest so zámerom alternatívy dopravného priblíženia za prácou v miestnych areáloch po trase niekdajšej hriňovskej lesnej železničky.

Navrhnutá cyklocesta začína na starom sídlisku a pokračuje smerom k areálu strojární. Svojou polohou vytvára priame spojenie medzi dvoma miestnymi časťami a dvoma priemyselnými areálmi, kde pôsobí viacero dôležitých zamestnávateľov. Dielo zároveň významne prispieva k rozšíreniu aktivít na šport a trávenie voľného času.

Úprava existujúcich spevnených a nespevnených komunikácii spolu so stavbou nových úsekov predstavuje viac ako 2,5 kilometra. Šírka cyklocestičiek na piatich úsekoch stavby je od 3,5 do 4 m. Súčasťou projektu je zvislé a vodorovné dopravné značenie. Popri cyklochodníku boli osadené lavičky, altánok s náučnými panelmi k histórii hriňovskej lesnej železnice a v spolupráci so š. p. Lesy SR aj náučné tabule s lesnou pedagogikou.

Výstavba prvej hriňovskej cyklocesty trvala 12 mesiacov a hodnota zákazky dosiahla 490 500,- EUR.

Koláž fotografií s tématikou prvej hriňovskej cyklocesty

V roku 2021 významne napredovali  práce na výstavbe Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím, ktorú mesto realizuje v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja.

Doterajšia plocha, ktorou bol priestor zastaraného prírodného klziska v športovom areáli, už desaťročia nespĺňala technické ani užívateľské kritériá. Športujúcej verejnosti a hriňovskej mládeži dlhodobo chýbal tento typ športoviska.

V mesiaci apríl 2021 bola odovzdaná spodná stavba, prípojka vody, dažďová kanalizácia a elektrická prípojka. Od novembra pokračuje dielo vrchnou stavbou, montážou prestrešenia športoviska oblúkovým samonosným systémom.  

Mesto zároveň v júli 2021 uspelo so svojou žiadosťou v rámci výzvy Fondu na podporu športu vo výške 175 600 EUR. Spolufinancovanie projektu predstavuje 50 % z celkových oprávnených nákladov.

Po odovzdaní vrchnej stavby očakávame v januári 2022 dodanie technologického vybavenia športoviska v hodnote 244 000 EUR bez DPH, ktorým náš projekt podporí SZĽH Infra.

Súčasťou dodávky k multifunkčnej športovej ploche s rozmermi 40 x 20 m je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie, bojler teplej vody a elektrorozvádzač. Patrí sem osvetlenie multifunkčnej športovej plochy, hokejové bránky a mantinely na ohraničenie ihriska.

Športovisko bude vďaka podporenému projektu s prekrytím a bude slúžiť pre zimné športy. V lete bude pokryté plastovými dlaždicami pre univerzálne športové využitie na florbal, sálový futbal, volejbal, nohejbal, bedminton a pod. Plocha bude preto využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Koláž fotografií z výstavby multifunkčnej športovej plochy s prekrytím

V susedstve letného kúpaliska na nevyužívaných pozemkoch mesta vyrástla v mesiaci júl 2021 pumptracková dráha. Projekt financovaný z rozpočtových prostriedkov mesta Hriňová sa zrodil vďaka spolupráci s občianskym združením Enjoy The Ride.

Po dobudovaní telesa dráhy, terénnych vĺn, klopených zákrut a pokládke asfaltového povrchu prináša radosť z pohybu cyklistom, korčuliarom, kolobežkárom a skateboardistom.

Pumptracková dráha je jedinečný, multifunkčný typ športoviska, vhodný pre všetky vekové kategórie. Ide o športovisko podporujúce rozvoj pohybových a koordinačných zručností a kondície. Dáva možnosť komunite byť inovatívnou. Má potenciál atraktívnou formou motivovať deti a mládež k pohybu a zdravému životnému štýlu.

Dráha je určená pre všetky vekové kategórie a pre rôzne úrovne jazdenia. Jej celková dĺžka je takmer 120 m a je tvorená sústavou terénnych vĺn a klopených zákrut s max. prevýšením 1,2 m a šírkou pojazdného chodníka 2 m.

Samospráva pracovala aj na príprave zámerov pre nasledujúce obdoba. V roku 2021 bola mestskému zastupiteľstvu predstavená štúdia projektu zameraného na Zníženie energetickej náročnosti objektu Mestského kultúrneho strediska od Ing. arch. Martina Škovieru.

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem občanov mesta bola v aktuálnom Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Hriňová definovaná priorita vybudovať a zriadiť mestské zariadenie pre seniorov s dostatočnou kapacitou.

V priebehu roku 2021 bola teda verejnosti na pripomienkovanie predložená aj architektonická štúdia na výstavbu Zariadenia pre seniorov Hriňová – Blato z dielne Ing. arch. Romana Turčana a Ing. arch. Danice Turčanovej.

Popri existujúcich zariadeniach pobytových sociálnych služieb v našom meste, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj a tiež nezisková organizácia, sa aj mesto chce podieľať na rozšírení kapacít pre odkázaných seniorov.

Zariadenie je navrhnuté riešiť formou prístavby a prestavby existujúceho nevyužívaného objektu bývalej školy v Hriňovej – miestna časť Blato, ktorej vlastníkom je mesto Hriňová. Objekt sa nachádza v pokojnej časti mesta, v riedko zastavanom území, v mierne svažitom teréne, dopravne prístupné z miestnej verejnej komunikácie.

Pôvodný klasický murovaný objekt školy bol postavený v roku 1932. Z dôvodu naplnenia hlavných priorít a opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb je prestavba objektu bývalej školy riešená nielen v pôvodnom objeme historickej budovy, ale navrhnutá je aj nová prístavba, v ktorej je umiestnené ubytovanie klientov zariadenia pre seniorov a ďalšie prevádzkové priestory.

Celý objekt je navrhnutý ako bezbariérový. V rámci štúdie sú vytvorené priestorové podmienky pre ubytovanie v dvojlôžkových a jednolôžkových izbách s vlastným hygienickým zariadením pre 25 klientov. Uvažovaný počet pracovných úväzkov v zariadení je 15.

Predpokladané odhadované investičné náklady na výstavbu sú vo výške 1 658 000 EUR bez DPH, ktoré uvažujeme financovať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Mesto Hriňová sa plánuje zapojiť do výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na likvidáciu starých environmentálnych záťaží s aktualizovaným projektom Rekultivácie skládky Fangová.

Pripravený je projekt výstavby Zberného dvora v Hornej Hriňovej na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu, s ktorým sa budeme uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Dôležitým míľnikom z pohľadu zabezpečovania verejnej dopravy je skutočnosť, že mesto Hriňová si od apríla 2021 zabezpečuje výkon dopravy na autobusových linkách s tzv. vnútroobecnou obsluhou vo vlastnej réžii.

Samospráva vykonala dôležité kroky k spusteniu autobusovej dopravy mesta a tvorbe Plánu dopravnej obslužnosti na svojom území. Autobusová doprava mesta nadväzuje na služby prímestskej autobusovej dopravy, ktorú objednáva a financuje Banskobystrický samosprávny kraj.

Dopravu na 3 linkách s vnútroobecnou obsluhou zabezpečuje miestny zmluvný dopravca minibusmi. Sadzby cestovného sa zjednotili pre celý rozsah Autobusovej dopravy mesta Hriňová. Základné cestovné vo výške 0,60 EUR a zľavnené cestovné vo výške 0,30 EUR.

V budúcnosti mesto uvažuje o obstaraní vlastného vozového parku. Rovnako tak, po získaní základných dát z prevádzky Autobusovej dopravy mesta na svojom území je pravdepodobné, že mesto prikročí k reorganizácii siete liniek, k zvýšeniu ponuky spojov a zavedení taktovej dopravy na jednotlivých linkách.

Výhľadovo mesto Hriňová zvažuje zabezpečovanie dopravnej obsluhy Autobusovej dopravy mesta aj do ďalších miestnych častí, ktorých je v piatom najrozľahlejšom meste v SR pätnásť. Mesto tiež zvažuje zavedenie možnosti bezplatného cestovania pre žiakov hriňovských škôl.

Výkony na spojoch s vnútroobecnou obsluhou do marca 2021 objednával Banskobystrický samosprávny kraj. Od roku 2012 sa na úhrade tzv. nerentabilných nákladov podľa Dohody o poskytnutí príspevku mesta na úhradu časti vzniknutej straty 2/3 podieľalo mesto Hriňová, 1/3 uhrádzal kraj. Napriek tomu od ADM očakávame efektívnejšie a hospodárnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami vzhľadom na významne nižšiu sadzbu za tarifný kilometer.

V oblasti správy a údržby miestnych komunikácií sa podarilo dotiahnuť záväzok kraja podieľať sa na údržbe ciest k turistickým cieľom. Od 15. novembra 2021 tak zmluvne pomáha Banskobystrický samosprávny kraj pri údržbe cesty medzi Hriňovou a Detvou vedúcou cez Zánemeckú. Dochádza tak k naplneniu uznesenia Zastupiteľstva BBSK z júna 2020. V rámci zimnej údržby ide o posyp a odstraňovanie snehu pluhovaním. Mesto následne uzatvorilo zmluvu o poskytovaní vybraných výkonov zimnej údržby cesty vedúcej k turistickým cieľom s Banskobystrickou regionálnou správou ciest. Podľa nej zimnú údržbu podľa operačného plánu vykoná mesto Hriňová prostredníctvom vlastných technických a personálnych kapacít, pričom výkony sú mestu následne preplatené. Počas letnej údržby pôjde o opravy a vysprávky vozovky, čistenie priekop a kosenie krajníc.

V oblasti správy a údržby miestnych komunikácií sme sa v uplynulom roku sústredili na bežné opravy a údržbu. V piatom najrozľahlejšom meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií ich na opravu čaká ešte takmer polovica. V priebehu desiatich sezón sme úplne alebo čiastočne odstránili havarijný stav na 48 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme len do ciest investovali viac ako 1,350 mil. EUR z vlastných zdrojov. Možnosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov pre parametre nášho mesta neboli doposiaľ žiadne.  

Mesto pritom v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva podielové dane na 7,5 tis. Obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však len 1/20 rozpočtu krajských samospráv. Technologický dlh sa pritom tvoril počas minulých 50 rokov.

V priebehu roku sa nám podarilo vďaka intervencii a dobrej spolupráci so š. p. Lesy SR presadiť rekonštrukciu 800 m havarijného úseku cesty na Snohy.

V závere roka sme pokročili v rekonštrukcii chodníka na Partizánskej ulici. V štádiu tvorby je naďalej príprava projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Hutianskej ceste.

Mesto Hriňová dodnes zápasí s problémom majetkovo-právneho vysporiadania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporiadať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest, teda ich uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií. V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať. 

V minulom období sme pripravili a podali žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Takýmto spôsobom sa nám podarilo vysporiadať časť z ciest, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam. Aj v budúcnosti sa budeme uchádzať o prevod a vysporiadanie ďalších ciest, ktoré boli pred desaťročiami vybudované z verejných zdrojov a mesto ich dodnes spravuje.

O vykonanie základnej údržby na horských cestách na Poľanu, Snohy a Biele Vody sme požiadali š. p. Lesy SR, ktoré sú ich majiteľom a správcom.

V oblasti správy siete verejného osvetlenia sme ukončili obchodný vzťah so spoločnosťou, ktorá zmluvne zabezpečovala prevádzku siete verejného osvetlenia so započítanou investíciou z roku 2005 vrátane dodávky elektrickej energie. Nateraz pripravujeme audit potrieb rozširovania a postup rekonštrukcie 572 svetelných bodov rozvrhnutý do nasledujúcich rokov.

V budúcom roku plánujeme pokračovať v rozširovaní siete verejného osvetlenia na hriňovských lazoch z vlastných zdrojov. Do vybraných lokalít počítame s osadením nových kompletov fotovoltaického LED osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie. Počet inštalovaných kompletov je 57. Nové osvetlenie využívajúce slnečnú energiu je menej náročné na údržbu.

Opakovane sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2022.

V oblasti zamestnanosti a trhu práce sme aj v roku 2021 spolupracovali s ÚPSVaR pri projektoch zamestnanosti. Naďalej chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí znevýhodnených na trhu práce.

Vo februári 2021 sme zavŕšili implementáciu projektu na Podporu opatrovateľskej služby v meste Hriňová. Projekt prebiehal v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová 2018 - 2023.

V priebehu roku 2021 sme v rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb zamestnávali  24 opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu pre celkom 34 prijímateľov. Pre starších spoluobčanov sme aj v čase pandémie poskytovali sociálnu službu v jedálni vrátane rozvozu obedov.

Z pohľadu územného plánovania sme v priebehu roka prerokovali a v mestskom zastupiteľstve schválili Zmeny a doplnky k Územnému plánu mesta Hriňová č. 3  a č. 4, kde sme sa zamerali na zásady dlhodobého územného rozvoja mesta a vyriešili sme individuálne požiadavky desiatok budúcich stavebníkov.

Pokračovali sme vo zveľaďovaní verejných priestranstiev, vo zvyšovaní bezpečnosti dopravy osadením dopravného značenia a zrkadiel do neprehľadných výjazdov vo vybraných miestnych častiach.

Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov a povinnému zavedeniu triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sme opakovane museli pristúpiť k miernemu zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2022.

V posledných rokoch sa v dôsledku nízkej miery triedenia pre mesto každoročne navyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Našou prvoradou úlohou je v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v meste. Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu. Dôležitou úlohou je tiež eliminovanie nesprávneho postupu niektorých podnikateľských subjektov pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri ich podnikateľskej činnosti.

Ako každý rok sme museli likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť „vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú v iných oblastiach hospodárenia mesta.

S prispením Rozvojovej agentúry BBSK a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie sme mohli odovzdať do užívania útulňu Poľana, ktorá vznikla rekonštrukciou a prestavbou lúčnej maštale v pastierskej oblasti Javorinka.

Oficiálnym odovzdaním a malou slávnosťou za účasti p. predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sme v mesiaci jún 2021 odovzdali do užívania verejnosti už druhú stavbu v tejto oblasti, ktorú sa mestu Hriňová podarilo zachrániť aj vďaka získanému grantu z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastnej organizácie cestovného turistický Novohrad a Podpoľanie vo výške 8000 EUR.

Okrem opravy krovu a kompletnej výmeny krytiny sa vykonalo vysprávkovanie kamenného muriva, dispozičná zmena vnútorných priestorov, osadenie vykurovacieho telesa a komína, vyhotovenie vápenných omietok, paluboviek, dlažieb a ležovísk.

Veľká vďaka patrí miestnym majstrom a rodine Murínovcov, ktorí objekt poskytli na verejnoprospešný účel do dlhodobého symbolického prenájmu.

Následne v priebehu roka sme sa pustili do ďalšieho podporeného rozvojového zámeru turistickej ubytovne, ktorá vznikne v zrekonštruovaných priestoroch hospodárskej budovy na futbalovom štadióne.

Kapacity novej ubytovne plánujeme využívať pre účely ubytovania účastníkov športových sústredení, kultúrnych podujatí a na rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov regiónu Podpoľania. V rámci tohoto projektu dôjde k rekonštrukcii podláh, obkladov, výmene zdravotechniky a elektroinštalácií. Nové dispozičné riešenia budú realizované v priestoroch spŕch a v ubytovacej časti. Práce, na ktorých sa podieľajú miestni majstri, sú financované z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK vo výške 10 000 EUR použitého v zmysle Schémy internej pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu na území destinácie spravovanej Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a rozpočtových prostriedkov mesta Hriňová.

Cieľom pomoci je podpora rozvojových zámerov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácií spravovaných oblastnými organizáciami cestovného ruchu.

Počas roka bola využívaná expozícia venovaná osobnosti hriňovského rodáka a čestného občana, prof. Štefana Nosáľa, umeleckého vedúceho súboru Lúčnica. Aj týmto spôsobom sa nám darí vzdať úctu pamiatke prof. Nosáľa pre verejnosť, ponúknuť dôstojné miesto na vzdelávanie, regionálnu výchovu a pre prezentáciu jeho celoživotného diela.

Po štvrťstoročí trvania „skúšobnej prevádzky“ sa komplexnej rekonštrukcie dočkala aj hriňovská ČOV v réžii prevádzkovateľa a súčasného majiteľa, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. financovaná z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Spustením do prevádzky vznikli predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, ďalšiu výstavbu rodinných domov, budovanie nových kanalizačných zberačov a zlepšenie stavu životného prostredia.

Dôležité úlohy si mesto plnilo v oblasti správy a prevádzky gravitačných vodovodov vybudovaných pred desaťročiami na hriňovských lazoch. Mesto vynaložilo nemalé prostriedky na zabezpečenie kvality a nezávadnosti pitnej vody. Kvôli aktuálnym požiadavkám na prevádzku vodovodov, dôležitosti a významu týchto zdrojov pre obyvateľov žijúcich na hriňovských lazoch, vyplýva  pre nás povinnosť majetkovo-právneho vysporiadania, no najmä nastavenia režimu prevádzkovania, údržby a monitorovania kvality vody.

Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky pri zabezpečení ich bezproblémového chodu. Naši pedagógovia sa vedeli prispôsobiť zmene aj vzhľadom na zavedenie dištančného vzdelávania. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Nemalé finančné prostriedky boli poukázané na záujmové vzdelávanie našej mládeže.

Stojí za pripomenutie, že Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej ešte na svojom marcovom zasadnutí jednomyseľne schválilo VZN č. 2/2021 o hazardných hrách na území mesta, ktorým zakazuje umiestnenie herní a kasín na celom jeho území. Novela zákona, ktorý dlhodobo komplikoval obciam reguláciu hazardu, vrátila obciam možnosť obmedziť hazard na svojom území a ušetriť trápenie mnohým rodinám. Veľmi pekne ďakujem poslancom MsZ v Hriňovej za zodpovedné a pevné rozhodnutie.

Kultúrny rok v meste poznačili pandemické opatrenia. Napriek tomu sme v auguste mohli zorganizovať Hriňovské letné korzo na Podpolianskom námestí, 10. ročník Gazdovania na Hriňovských lazoch a 15. ročník medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou na Raticovom vrchu. Pri usporiadaní podujatí sme mohli počítať s podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kultúrny život v meste oživili podujatia organizované aktívnymi občanmi, spoločenskými organizáciami a miestnymi občianskymi združeniami alebo bratmi kapucínmi, ktoré sú výborným príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky spomeniem usporiadanie Hriňovských dní divadla, Vatry zvrchovanosti, Dožinkových slávností na Raticovom Vrchu, Hriňovského letného kina, jazdy traktorov či podujatia Medovníkové mesto.

Koláž fotografií z kultúrnych podujatí v meste

Mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie a vydávania vlastných knižných publikácií, máp, kalendárov, upomienkových predmetov a suvenírov alebo prispievaním na vydávanie, tlač a nahrávky domácich autorov a umelcov. V priebehu roka sa podarilo zostavovateľovi a autorom významne pokročiť v procese tvorby prvej hriňovskej monografie, ktorá uzrie svetlo sveta v nasledujúcom roku.

V uplynulom roku Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej v zmysle VZN č. 11/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hriňová prostredníctvom svojich odborných komisií pridelilo na verejnoprospešný účel a na akcie vo verejnom záujme 20 grantov kultúrnym, spoločenským organizáciám, súborom, klubom, občianskym združeniam, jednotlivcom a cirkevnému spoločenstvu v celkovej sume viac ako 54 200 EUR. Aj kvôli celoplošne prijímaným opatreniam a objektívnym okolnostiam na strane žiadateľov časť prostriedkov zostala nedočerpaná.

V oblasti športu sa striedavo darilo našim športovým klubom a jednotlivcom. Kolegom z oddelenia kultúry, mládeže a športu a Správy športových zariadení mesta sa podarilo pre športujúcu verejnosť usporiadať beach-volejbalový turnaj a preteky na pumptrackovej dráhe. Na novootvorenom hriňovskom kúpalisku to boli pravidelné kurzy plávania a animačné programy pre najmenších. V nasledujúcom roku pripravujeme podujatie Hriňovské športové leto 2022.

Koláž fotografií zo športových, školských a spoločenských udalostí v meste

Kvôli prijímaným opatreniam sa v minulom roku nakrátko prerušila spolupráca so združením európskej dobrovoľníckej mládeže „Be the Change Generation“. Veríme, že v budúcom roku nám zahraniční dobrovoľníci vypomôžu pri revitalizácii športovo-rekreačného areálu, výsadbe zelene, osádzaní nového mestského mobiliáru, či likvidácii nepovolených skládok odpadu.

Pri plnení úloh v oblasti veterinárnej starostlivosti sa dlhodobo môžeme oprieť o pomoc dobrovoľníčok, ktoré sa podieľajú na činnosti odchytových kotercov v Hornej Hriňovej. Vďaka ich osobnému nasadeniu a pomoci darcov dostávajú opustené a túlavé zvieratá novú šancu. Považujem si za povinnosť im aj touto cestou za odvedenú dobrovoľnícku prácu verejne poďakovať.

Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska, Občianskom združení Podpoľanie a Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

V priebehu roka sme spolu s poslaneckými kolegami aktívne zastupovali mesto a región Podpoľanie na pôde v Zastupiteľstve BBSK, kde sa nám spolu s vedením samosprávneho kraja darí prijímať dôležité rozhodnutia garantujúce jeho ďalší rozvoj.

Významný pokrok sme tak dosiahli založením Centra tradičnej kultúry v Detve, ako prvej kultúrnej ustanovizne v okrese Detva financovanej samosprávnym krajom. V budúcom roku kraj zafinancuje tvorbu projektovej dokumentácie, súťaž návrhov, prípravu územia a nákup pozemkov pre objekt gazdovskej usadlosti v areáli amfiteátra v Detve.

Ďalšie finančné prostriedky budú môcť čerpať zariadenia sociálnych služieb DSS Detva Piešť a DD/DSS v Hriňovej.

V oblasti dopravy je pripravená rekonštrukcia cesty II/526 v úseku Hriňová pod okružnou križovatkou a v úseku D. Huta/Žabica/Látky, cesty III/2690 Vígľaš žel. stanica, úseku cesty Málinec – Polianky, spojnice medzi okresmi Detva a Poltár. Významné prostriedky boli vyčlenené na rekonštrukcie a sanácie mostov na cestách II. a III. triedy v okrese Detva.

V rámci podpory regionálneho rozvoja s podarilo v krajskom rozpočte vyčleniť aj zdroje na zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti prístupu k národnej prírodnej pamiatke Vodopád Bystrô.

Celková suma investícií naplánovaných v rozpočte BBSK pre okres Detva na rok 2022 predstavuje 775 482 EUR.

K zámeru Ministerstva životného prostredia SR vo veci zaradenia územia európskeho významu Lúky Poľany do národného zoznamu území európskeho významu sme ako zástupcovia dotknutých obcí a miest prijali v Koordinačnej rade Biosférickej rezervácie Poľana zásadné, jednotné a odmietavé stanovisko.

Poradný orgán, v ktorom sú zastúpené najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich v oblasti Podpoľania, vyslovil svoj nesúhlas s postupom MŽP SR vo veci zaradenia navrhovaných území európskeho významu SKUEV4026 Lúky Poľany do národného zoznamu území európskeho významu.

Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana navrhla zrušiť prerokovanie zaradenia ÚEV Lúky Poľany do národného zoznamu území európskeho významu vzhľadom na nedostatočnú informovanosť vlastníkov a užívateľov pozemkov o dôsledkoch takéhoto vyhlásenia.

Navrhované zmeny budú predstavovať významný zásah do doterajšieho spôsobu života ľudí žijúcich na Podpoľaní, z ktorých mnohí sú zamestnaní v odvetviach ako lesníctvo a poľnohospodárstvo, kde sa tieto činnosti vykonávajú na územiach, na ktorých zrejme nebude umožnené túto činnosť do budúcna vykonávať.

Do dnešného dňa nám neboli predložené relevantné argumenty ohľadne vplyvov a dopadov navrhovaných zmien na zamestnanosť a obhospodarovanie krajiny v regióne Podpoľania.

Návrh predstavuje významný zásah do vlastníckeho práva, pričom nie je predstavený zrozumiteľný a vykonateľný spôsob poskytovania náhrad za obmedzenie vlastníctva majiteľov pozemkov, ako aj istú formu „ťarchy“ na navrhované pozemky, čo môže mať významný vplyv pri predaji alebo nájme pozemkov v budúcnosti.

Zároveň sme požiadali MŽP SR o predloženie návrhu podpôr z Operačného programu Kvalita životného prostredia na už vyhlásené územia európskeho významu do konca roku 2021.

Pozývame predstaviteľov MŽP SR, ako i MPRV SR na konštruktívny dialóg k formám spolupráce – zachovaniu tradičného obhospodarovania v regióne Podpoľania, k zachovaniu biodiverzity a k vytváraniu dostatku pracovných príležitostí v lesníctve, poľnohospodárstve, turizme a kultúre.

 

Rok 2021 bol pre všetkých mimoriadne náročný, naďalej poznačený pandémiou, ktorá významne zasahuje do našich životov. Aj v uplynulom roku sme prijímali opatrenia na zamedzenie šírenia a zmiernenie dôsledkov, plnili sme úlohy pri zabezpečovaní nariadených celoplošných testovaní, vytváraní podmienok pre činnosť mobilných odberových miest, zabezpečovaní potrieb pre občanov v karanténe, prevádzku našich škôl a školských zariadení až po prípravu výjazdových očkovaní v meste.

Či už počas jarných kôl celoplošného testovania ale aj počas nasledujúcich mesiacov sme sa mohli oprieť o nasadenie a obetavosť desiatok zdravotníkov, spolupracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Fotografia fujeráša na Podpolianskom námestí v Hriňovej

 

Vážení spoluobčania,

ako sami vidíte, napriek zložitému životu s pandémiou sa nám toho spoločne podarilo skutočne veľa. Veľké poďakovanie si zaslúžia všetci Tí, ktorí sa o rozvoj nášho mesta pričinili. Tento rok nás naučil, že vyššiu cenu ako hmotné statky má zdravie, ľudskosť, porozumenie a tolerancia.  

Milí Hriňovčania,

dovoľte mi na prahu nového roku Vám v mene svojom, v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva zaželať predovšetkým veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania. Nech sa Vám splnia všetky želania a plány.

 

Šťastný a úspešný rok 2022!

 

                                                                Mgr. Stanislav Horník, primátor mesta


Vytvorené: 31. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2021 11:00
Autor: správca webu