Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Typ: ostatné | náš tip
Vážení spoluobčania,
za niekoľko okamihov sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2021. Ešte predtým, ako sa obzriem za rokom uplynulým, dovoľte mi poďakovať za spoločne prejdený kus cesty.
Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

hodiny

Vážení spoluobčania,

za niekoľko okamihov sa rozlúčime so starým rokom a prekročíme prah nového roku 2021. Ešte predtým, ako sa obzriem za rokom uplynulým, dovoľte mi poďakovať za spoločne prejdený kus cesty.

Rok 2020 bol pre všetkých mimoriadne náročný, poznačený pandémiou a prijímanými opatreniami, ktoré výrazne vstúpili do našich životov. Aj v našom meste sme už v prvej jarnej vlne koronavírusu prijímali opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia a zvolili opatrný a zodpovedný prístup z pohľadu hospodárenia a nakladania s verejnými financiami. Počas jesenných kôl celoplošného testovania v meste sme sa mohli oprieť o nasadenie a obetavosť desiatok zdravotníkov a dobrovoľníkov, pričom aj so starým rokom sa lúčime za prísnych protipandemických opatrení.

Napriek tomu sa rok 2020 niesol v znamení významných verejných investícií. Po viac ako dvadsiatich rokoch od ukončenia prevádzky hriňovského kúpaliska sme významne pokročili v projekte obnovy. Ide dlhodobo o jednu z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Projekt prestavby kúpaliska počíta s vybudovaním troch bazénov vstavaním do telesa pôvodného plaveckého bazénu. Súčasťou stavby je plavecký bazén, bazén pre neplavcov, detský bazén, kolektory, strojovňa vrátane dodávky technológie. Zároveň sa buduje zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov do februára 2021.

Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a takisto čerpá investičný úver. Za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie výstavby zariadení cestovného ruchu. Časť nákladov na výstavbu nových športovísk v areáli kúpaliska chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka.

Rozhodnutím mestského zastupiteľstva budeme nové športové a rekreačné zariadenie prevádzkovať prostredníctvom novozaloženej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová. Aktuálna rozostavanosť diela je na úrovni 90 %.

Aj vďaka prijatej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR schválenej na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme mohli začať s budovaním spodnej stavby multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci projektu Podpory rozvoja športu podporenej SZĽH Infra, s. r. o.

Multifunkčná športová plocha s chladením s rozmermi 40 x 20 m sa buduje v priestoroch športového areálu na ulici Lúčnej. Uznesením mestského zastupiteľstva prijalo mesto záväzok vybudovania prekrytia športovej plochy v lehote do dvoch rokov od jej inštalácie podľa obstaranej projektovej dokumentácie na výstavbu spodnej a vrchnej stavby samonosnej oblúkovej haly.

Multifunkčné športové plochy majú vo vybraných mestách slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športov. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu je vo výške 244 tis. EUR bez DPH. V posledných mesiacoch roku 2020 sme začali s budovaním zrážkovej kanalizácie, prípojok elektriny a vody a základovej dosky spodnej stavby, ktoré financuje mesto Hriňová. V priebehu roka mesto prevzalo od SZĽH Infra rolbu, ktorá je súčasťou dodávky technológie.  V nasledujúcom roku počítame s dokončením spodnej stavby v priestore zastaraného prírodného klziska. Dlhodobou víziou mesta Hriňová je obnova športového a rekreačného areálu, ako centra športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania.

V priebehu roku 2020 sme zahájili výstavbu prvej hriňovskej cyklocesty financovanej zo schválenej dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Projekt „Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej“ počíta s prestavbou existujúcich komunikácii na nové úseky cyklistickej infraštruktúry na trase niekdajšej hriňovskej lesnej železnice. Zámerom výstavby je zlepšenie podmienok pre šport a rekreáciu, ako aj alternatíva dopravného priblíženia za prácou v miestnych priemyselných areáloch.

Väčšina z Vás z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie považuje rekonštrukcie ciest. Mesto Hriňová aj v roku 2020 pokračovalo v rekonštrukciách siete miestnych komunikácií. V piatom najrozľahlejšom meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií ich na opravu čaká ešte polovica. V priebehu desiatich sezón sme úplne alebo čiastočne odstránili havarijný stav na celkom 45 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme len do ciest investovali viac ako 1,300 mil. EUR z vlastných zdrojov. Možnosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov pre parametre nášho mesta neboli žiadne.  

Mesto pritom v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva podielové dane na 7,5 tis. obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však len 1/20 rozpočtu krajských samospráv. Technologický dlh sa pritom tvoril počas minulých 50 rokov.

V priebehu roku sa nám podarilo z vlastných rozpočtových prostriedkov zrekonštruovať 530 m havarijný úsek miestnej komunikácie na Priehalinu v Riečke u Búlikov.

Naplánované je dokončenie rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta na Partizánskej ulici a v časti Tršovky. V štádiu tvorby je naďalej príprava projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Hutianskej ceste v časti Do Trkotov.

Mesto Hriňová sa dodnes zápasí s problémom majetkovo-právneho vysporadúvania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporiadať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest, teda ich uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií. V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať. 

V minulom období sme pripravili a podali žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Takýmto spôsobom sa nám podarilo vysporiadať časť z ciest, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam. Aj v budúcnosti sa budeme uchádzať o prevod a vysporiadanie ďalších ciest, ktoré boli pred desaťročiami vybudované z verejných zdrojov a mesto ich dodnes spravuje. O vykonanie základnej údržby na horských cestách na Poľanu, Snohy a Biele Vody sme požiadali š. p. Lesy SR, ktoré sú ich majiteľom a správcom.

Za účelom zlepšenia vybavenosti a nahradenia dosluhujúcej techniky pre zimnú údržbu ciest sme zabezpečili dodanie nového vozidla zimnej údržby Tatra Phoenix.

Na zlepšenie správy a údržby siete verejného osvetlenia sme zakúpili zánovný voz Nissan Cabstar so zdvíhacou plošinou.

V uplynulom roku sme pokročili v rozširovaní siete verejného osvetlenia na hriňovských lazoch z vlastných zdrojov. Šiesty rok po sebe prichádza do vybraných lokalít fotovoltaické LED osvetlenie. Dodávkou ďalších kusov solárneho osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie sa rozšíril počet inštalovaných kompletov na 57. Nové osvetlenie využívajúce slnečnú energiu je menej náročné na údržbu.

Opakovane sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2021.

V oblasti zamestnanosti a trhu práce sme aj v roku 2020 spolupracovali s ÚPSVaR pri projektoch zamestnanosti. Naďalej chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí znevýhodnených na trhu práce.

V priebehu roka 2020 sme pokračovali v implementácii projektu na Podporu opatrovateľskej služby v meste Hriňová. Aktivity projektu budú pokračovať do februára 2021. Projekt prebieha je v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová 2018 - 2023. Príspevok z eurofondov vylepšuje financovanie opatrovateľskej služby, ktoré bolo doteraz výlučne v réžii hriňovskej samosprávy.

V priebehu roku 2020 sme v rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb zamestnávali  23 opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu pre celkom 40 prijímateľov. Naďalej sme pre starších spoluobčanov aj v čase pandémie poskytovali sociálnu službu v jedálni vrátane rozvozu obedov.

Z pohľadu územného plánovania sme v priebehu roka pripravovali podklady k prerokovaniu Zmien a doplnkov č. 3 k Územnoplánovacej dokumentácii mesta, kde sme zapracovali podstatné zmeny a požiadavky predovšetkým individuálnych stavebníkov. Mesto zorganizovalo a vyhodnotilo verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov určených na výstavbu bytového domu na Murínke.

V priebehu roka sme pokračovali vo zveľaďovaní verejných priestranstiev. Pokračovali sme vo zvyšovaní bezpečnosti dopravy osadením dopravného značenia a zrkadiel do neprehľadných výjazdov vo vybraných miestnych častiach.

Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov sme opakovane museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021. V dôsledku nízkej miery triedenia sa pre mesto zvyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Rovnako sme z dôvodu prijatia novej legislatívy museli pristúpiť k zavedeniu služby zberu, vývozu a likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Našou prvoradou úlohou je v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v meste. Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu. Dôležitou úlohou je aj eliminovanie nesprávneho postupu niektorých podnikateľských subjektov pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri ich podnikateľskej činnosti.

V minulom roku sme odovzdali nové stojiská na kontajnery v centre mesta. Ako každý rok sme museli likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť „vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú v iných oblastiach hospodárenia mesta.

V priebehu roka aj s prispením Rozvojovej agentúry BBSK a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie a prestavby lúčnej maštale v pastierskej oblasti Javorinka, ktorá bude slúžiť ako turistická útulňa.

Počas roka bola využívaná novovybudovaná expozícia venovaná osobnosti hriňovského rodáka a čestného občana, prof. Štefana Nosáľa, umeleckého vedúceho súboru Lúčnica. Zámerom mesta je vzdať úctu pamiatke prof. Nosáľa pre nasledujúce generácie a vytvoriť tak dôstojné miesto na vzdelávanie, regionálnu výchovu a pre prezentáciu jeho celoživotného diela. To bude vyžadovať zbierkovú a dokumentačnú činnosť aj v nasledujúcich rokoch.

V priebehu roku 2020 sme ukončili a prefinancovali projekt Modernizácie objektu požiarnej zbrojnice podporený dotáciou Ministerstva vnútra SR. Cieľom projektu bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice, zvýšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť podmienky vybavenia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor.

Po štvrťstoročí trvania „skúšobnej prevádzky“ sa komplexnej rekonštrukcie dočkala aj hriňovská ČOV v réžii prevádzkovateľa a súčasného majiteľa, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. financovaná z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvedením do prevádzky vznikli predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, ďalšiu výstavbu rodinných domov, budovanie nových kanalizačných zberačov a zlepšenie stavu životného prostredia.

Začiatkom roka sa podarilo ukončiť implementáciu schváleného národného projektu Zelené obce na podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska, v rámci ktorého bolo v našom meste vysadených 89 kusov pôvodných drevín. Cieľom projektu bolo realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných oblastí. Plán výsadby bol realizovaný na základe odborne spracovaného ,,Realizačného projektu výsadby“. Nové dreviny boli vysadené v areáloch miestnych základných, materských škôl, detských ihrísk, sídlisk, verejných parkovísk a areálu kúpaliska. Nová alejová zeleň z okrasných drevín bola v priebehu roka vysadená popri chodníku od Slovenskej pošty na Partizánskej ulici.

Dôležité úlohy si mesto plnilo v oblasti správy a prevádzky gravitačných vodovodov vybudovaných pred desaťročiami na hriňovských lazoch. Mesto vynaložilo nemalé prostriedky na zabezpečenie kvality a nezávadnosti pitnej vody. Významné intervencie sme vykonali aj do zlepšenia výdatnosti zdrojov. Kvôli aktuálnym požiadavkám na prevádzku vodovodov, dôležitosti a významu týchto zdrojov pre obyvateľov žijúcich na hriňovských lazoch, vyplýva  pre nás povinnosť majetkovo-právneho vysporiadania trás vodovodov, no najmä nastavenie režimu prevádzkovania, údržby a monitorovania kvality vody.

V priebehu roka sme ukončili implementáciu úspešného projektu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky pri zabezpečení ich bezproblémového chodu. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Významné prostriedky boli poukázané na záujmové vzdelávanie našej mládeže.

Kultúrny rok v meste poznačila pandémia koronavírusu. Nový rok sme otvorili 17. ročníkom Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní a 26. mestským plesom. Podujatia ako súťažná prehliadka mladých spevákov ľudových piesní Rozospievaná mlaď, Petro–Pavlovský jarmok a detský folklórneho festival Deti pod Poľanou a Gazdovanie na Hriňovských lazoch, sa neuskutočnili. Verejnosť sme mohli potešiť aspoň zorganizovaním 14. ročníka medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Pri usporiadaní podujatí sme mohli rátať s podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami v meste si čoraz viac nachádza Medzinárodný festival amatérskych filmov Folklór a tradície, ktorý v uplynulom roku prebehol on-line.

Kultúrny život v meste oživili podujatia organizované aktívnymi občanmi, spoločenskými organizáciami a miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sú výborným príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky spomeniem usporiadanie dobročinného charitatívneho koncertu Strunami ku šťastiu, výstavy Medovníkové mesto, Vatry zvrchovanosti, dožinkových slávností na Raticovom Vrchu, Hriňovského letného kina, Hriňovské letné korzo, či plesov. Kultúrny rok sme uzavreli vianočnými on-line prenosmi vystúpení miestnych umelcov a betlehemcov.

Mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie vydávaním vlastných knižných publikácií, máp, kalendárov, upomienkových predmetov a suvenírov alebo prispievaním na vydávanie, tlač a nahrávky domácich autorov a umelcov. V závere roka sa podarilo narysovať a naplánovať proces zostavenia a tvorby prvej hriňovskej monografie.

V uplynulom roku Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej prostredníctvom svojich odborných komisií pridelilo na verejnoprospešný účel a na akcie vo verejnom záujme celkom desiatky grantov kultúrnym, spoločenským organizáciám, súborom, klubom, občianskym združeniam, jednotlivcom a cirkevnému spoločenstvu v celkovej sume viac ako 67 tis. EUR. Aj kvôli celoplošne prijímaným protipandemickým opatreniam a objektívnym okolnostiam na strane žiadateľov časť prostriedkov zostala nedočerpaná.

V oblasti športu sa striedavo darilo našim športovým klubom a jednotlivcom.

Kvôli prijatým opatreniam sa v minulom roku bohužiaľ prerušila spolupráca so združením európskej dobrovoľníckej mládeže „Be the Change Generation“. Veríme, že v budúcom roku nám zahraniční dobrovoľníci vypomôžu pri revitalizácii športovo-rekreačného areálu, osádzaní nového mestského mobiliáru, či likvidácii nepovolených skládok odpadu.

Pri plnení úloh v oblasti veterinárnej starostlivosti sa dlhodobo môžeme oprieť o pomoc dobrovoľníčok, ktoré sa podieľajú na činnosti odchytových kotercov v Hornej Hriňovej. Vďaka ich osobnému nasadeniu a pomoci darcov dostávajú opustené a túlavé zvieratá novú šancu. Považujem si za povinnosť im aj touto cestou za odvedenú dobrovoľnú prácu verejne poďakovať.  Mesto si zároveň splnilo zákonnú povinnosť a zazmluvnilo autorizovaný odchyt túlavých zvierat.

Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska, OZ Podpoľanie a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. V priebehu roka sme spolu s poslaneckými kolegami aktívne zastupovali mesto a región Podpoľania na pôde BBSK a v Zastupiteľstve BBSK, kde sa nám v spolu s vedením samosprávneho kraja darí prijímať dôležité rozhodnutia garantujúce jeho ďalší rozvoj.

 

Vážení spoluobčania,

ako sami vidíte, napriek zložitému životu s pandémiou sa nám toho spoločne podarilo skutočne veľa. Veľké poďakovanie si zaslúžia všetci lekári, zdravotníci, sociálni pracovníci, opatrovateľky, učitelia, pracovníci v službách, drobní prevádzkovatelia, aktívni spoluobčania, dobrovoľníci, darcovia, výrobcovia ochranných pomôcok, miestne združenia a spoločnosti, spolupracujúci poslanecký zbor a zamestnanci mesta, ktorí sa o rozvoj nášho mesta pričinili. Tento rok nás naučil, že vyššiu cenu ako hojnosť a dostatok má dobrá vôľa, súdržnosť a solidarita s blížnym. V budúcom roku 2021, okrem zdolania pandémie, sú pred nami nové veľké výzvy.

Milí Hriňovčania,

dovoľte mi na prahu nového roku Vám v mene svojom, v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva zaželať veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania v súkromnom aj pracovnom živote. Nech sa Vám splnia všetky želania a plány, nech máme voči sebe navzájom dostatok spolupatričnosti a porozumenia.

Šťastný a úspešný rok 2021!

                                                                                  Mgr. Stanislav Horník, primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 31. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 12. 2020 09:33
Autor: správca webu