Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný príhovor

Typ: ostatné
hodinyVážení spoluobčania,
spoločne sme prekročili prah Nového roku 2017. Za spoločne prejdený kus cesty Vám všetkým ďakujem. Aký bol uplynulý rok z pohľadu rozvoja nášho mesta sa pokúsim zhrnúť v nasledujúcich riadkoch.

V napĺňaní vízie Hriňovej, ako mesta mladých, sme pokračovali prevzatím nájomných bytových domov do vlastníctva mesta. Po 27 bytoch v Nájomnom bytovom dome Bystrô našlo svoj nový domov v bytoch bežného štandardu ďalších 39 predovšetkým mladých začínajúcich rodín v Nájomnom bytovom dome Lúčna.

Obidva bytové domy prešli na jar roku 2017 do vlastníctva mesta v zmysle zmlúv podpísaných s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátnym fondom rozvoja bývania. Získané dotácie na obstaranie nájomných bytových domov predstavujú spolu sumu 1.067.530,- Eur. Mestu Hriňová boli priznané úvery zo ŠFRB spolu vo výške 2.143.970,- Eur pri úrokovej miere 1% na účel kúpy nájomných bytov. Mesto tak v tomto roku získalo a prevzalo majetok v hodnote viac ako 3.211.500,- Eur.

Ďalšia technická vybavenosť k stavbám – spevnené plochy, komunikácie, parkoviská, kanalizačná a vodovodná prípojka prešli do majetku mesta darovacou zmluvou od investora bezodplatne.

Z pohľadu zlepšenia kvality života v meste občania za najdôležitejšie považujú rekonštrukcie ciest. Mesto Hriňová aj v roku 2016 pokračovalo v rekonštrukciách siete miestnych komunikácií. V piatom najrozľahlejšom meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií ich na opravu čaká stále viac ako polovica. V priebehu 6 sezón sa úplne, alebo čiastočne podarilo odstrániť havarijný stav na celkom 39 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme do ciest investovali viac ako 750 tis. Eur.

Mesto v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva podielové dane na 7 500 obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však 20-krát nižší. Technologický dlh sa pritom tvoril počas minulých 40 – 50 rokov. V posledných rokoch celkom 3-krát neúspešne žiadali o mimoriadny príspevok z rezervy predsedu Vlády SR. Prostriedky sme žiadali na zlepšenie podmienok ľudí žijúcich na hriňovských lazoch. Týchto chceme aj vďaka dobrým cestám udržať pri tradičnom hospodárení v záujme zachovania výnimočnej historickej poľnohospodárskej krajiny, ktorú svojimi rukami dotvárali generácie našich predkov.

V roku 2016 sme do údržby, opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií investovali sumu viac ako 206 tis. EUR. Na jar sa nám podarilo z prostriedkov rozpočtu mesta zrekonštruovať kriticky poškodené úseky na prístupovej ceste do Snôh a v samotnej osade. Pri akcii sme využili prítomnosť stavebnej spoločnosti pri výstavbe lesnej cesty Periská – Snohy, ktorú realizovali pre š. p. Lesy SR.

Po 30 rokoch získali asfaltový povrch obyvatelia na ulici Pod Kalváriou na Tršovke. Nový povrch dostala aj cesta pri požiarnej zbrojnici.

Nová ulica a chodníky boli vďaka občianskemu prístupu vybudované aj na pokračovaní Potočnej ulice v Skalisku.

V lete sa nám podarilo aspoň čiastočne riešiť dlhoročné problémy na miestnych komunikáciách Do Figov, Na Jaseňovo, Do Adamov a Do Barčiakov v miestnej časti Slanec.

Zo zrekonštruovanej komunikácie sa tešia obyvatelia v časti Do Blchov na pomedzí Krivca a Riečky.

V závere roka sme zrekonštruovali vybrané úseky na prístupovej ceste do miestnej časti Pivnička.

Na jar roku 2017 máme pripravenú rekonštrukciu ciest Do Vyletelov v Krivci, Do Žaniakov na Raticovom vrchu. Na rekonštrukciu čakajú aj obyvatelia v časti Do Salvov na Priehaline. Urgentne budeme riešiť havarijný stav cesty Do Jarabovej.

V priebehu roku plánujeme v pokračovaní prác na Tršovke, kde sa pustíme do rekonštrukcie ulíc a chodníkov. Pochopiteľne, zoznam ciest nekončí.

Naďalej bojujeme s problémom majetkovo-právneho vysporadúvania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporadúvať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest a ich uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií.

V minulom roku sme definitívne ukončili výstavbu chodníkov na starom sídlisku.

V najbližšom období pripravujeme žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Tieto cesty, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam boli pred desaťročiami vybudované z verejných zdrojov a mesto ich dodnes spravuje.

Po spoločnej úvahe s poslancami mestského zastupiteľstva sme sa po rokoch rozhodli skrášliť miesto posledného odpočinku generácií Hriňovčanov. Začiatkom roka 2016 bolo potrebné nahradiť alej prestarnutých tují. Tie už nevyhovovali z estetického hľadiska, no najmä svojimi koreňmi dvíhali a poškodzovali pomníky. 

Pri ich spiľovaní pomohli skúsenosti hriňovských pilčíkov, ktorí na minimálnom priestore aj s pomocou niekoľkých kusov techniky našli efektívny spôsob, ako ich odstrániť bez rizika vedľajších škôd. Pôvodnú alej sme nahradili ozdobnými vysokokmennými okrasnými stromami. Následne bolo nevyhnutné odstrániť havarijný stav centrálneho chodníka. Pri prácach výdatne pomáhali uchádzači o zamestnanie z radov nezamestnaných.

Medzi „starým“ a „novým“ cintorínom boli osadené nové brány a upravené oplotenie. Na vstupe do cintorína s pomocou miestnych kamenárov sme realizovali kamenársku úpravu priestoru pod vyrezávaným hriňovským krížom na vstupe.

Pôvodný kríž na „novom“ cintoríne z roku 1976 od Ondreja Ďuricu, zrekonštruoval pred Sviatkom Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých jeho syn, hriňovský rezbár a poslanec mestského zastupiteľstva, Jozef Ďurica. Kríž bol osadený na novom mieste nad cintorínom. Na rok 2017 máme naplánovanú rekonštrukciu vnútorných priestorov Domu smútku.

Naďalej budeme pokračovať vo zveľaďovaní pietneho miesta, úpravou oplotenia, prístupových komunikácií a osadením lavičiek. Z úcty k prvým obyvateľom mesta a hriňovskej histórii plánujeme postupne rekonštruovať opustené hrobové miesta z verejných prostriedkov. V priebehu roku sa plánujeme technicky pripraviť na výstavbu kolumbária.

V priebehu roku 2016 sa nám podarilo spolu s majiteľmi pozemkov vyriešiť zložitý problém majetkovo-právneho vysporiadania cintorína v osade Biele Vody.

V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať. 

V uplynulom roku sme pokročili v rozširovaní siete verejného osvetlenia. To, čo si donedávna nevedeli predstaviť obyvatelia hriňovských lazov, sa dnes stáva realitou. Do vybraných lokalít prichádza fotovoltaické LED osvetlenie. Dodávku ďalších desiatich kusov solárneho osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie sme vysúťažili cez Elektronický kontraktačný systém. Nové osvetlenie využíva slnečnú energiu a je menej náročné na údržbu. Mesto nakúpilo osvetlenie z vlastných zdrojov. Aj v budúcom roku plánuje pokračovať v osádzaní fotovoltaického osvetlenia vo vybraných lokalitách.

Aj v priebehu minulého roka sa potvrdilo, že vytvorenie nového akčného plánu a fungujúceho modelu riadenia rezervy biosféry Poľana za účasti zainteresovaných subjektov, ako štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, vzdelávacích a výskumných inštitúcií prináša pozitívny efekt. Od prvých okamihov sa napĺňa presadzovanie harmonickej integrácie ľudí a prírody pomocou participatívneho dialógu. Aj vďaka tomu sa už v tomto roku odovzdaním staveniska začalo s budovaním turistickej rozhľadne na mieste pôvodnej „turne“ na Poľane.

V marci 2016 bol počas medzinárodnej konferencie UNESCO v peruánskej Lime odovzdaný nominačný formulár na začlenenie unikátnej časti hriňovských lazov do prechodnej zóny BR Poľana. Štatút prechodnej zóny rezervy biosféry umožní lepšiu pomoc gazdom. Len zaručením osobitnej podpory pri gazdovaní v sťažených podmienkach, zjednodušením legislatívy pri predaji domácich produktov a podpore lokálneho trhu môže dôjsť k zvýšeniu miestnej zamestnanosti, zachovaniu biodiverzity a jedinečnosti nášho kraja pod Poľanou.

Za účelom motivácie miestnych gazdov sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2017.

V priebehu roku 2016 sme v mestskom zastupiteľstve schválili zakúpenie zachovanej drevenice na Murínke. Kúpou jednej z posledných ukážok tradičnej architektúry sme sa významne priblížili k zriadeniu expozície ľudovej kultúry. Okrem toho bude v budúcnosti slúžiť aj na vyučovanie regionálnej výchovy, organizovanie workshopov či remeselných dielní. Zrekonštruované priestory budú využívať aj dobrovoľníci či miestni aktivisti. Za posledné roky sa v meste vytvorila komunita predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa profesionálne venujú udržiavaniu ľudových remesiel a tradícií. V objekte boli vykonané základné udržiavacie práce na záchranu skeletu budovy, strechy, vybudovanie komína a murovanej pece.

Dlhoročné úsilie pracovníkov mesta, poslancov a aktivistov bolo v mesiaci november ocenené odovzdaním Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 z rúk štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Odborná komisia udelila cenu nášmu projektu „Hriňovské lazy – krajina hodnôt za zachovanie tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoja“.

Prioritným zámerom mesta je vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a zároveň uchovávať jeho identitu i rozmanitosť. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovávaniu hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva našich predkov. Cieľom samosprávy je ich udržateľnosť, prosperita a vzorovosť pre všetky vidiecke oblasti Slovenska a Európy.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku.

Ako laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 získalo mesto Hriňová aj nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017. V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ale aj filmovými tvorcami sme urobili všetko preto, aby sme dôstojne reprezentovali naše mesto, región Podpoľania a našu krajinu.

V oblasti zamestnanosti a trhu práce mesto tradične spolupracuje s úradom práce pri projektoch zamestnanosti. Chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí, ktorí sú na trhu práce znevýhodnení.

V priebehu roka sme na mestskom úrade zamestnávali 124 občanov na siedmich rôznych projektoch úradu práce. Ďalších niekoľko desiatok ľudí pracovalo v meste pri odpracovaní dávok v hmotnej núdzi. Náklady na spoluúčasť mesta pri projektoch s ÚPSVaR popri preplatených nákladoch predstavovali takmer 8 200,- EUR.

Z pohľadu územného plánovania sme v priebehu roku 2016 zadali práce na aktualizácii územno-plánovacej dokumentácie mesta.

V priebehu roka sme pokračovali s estetizáciou verejných priestranstiev. Naďalej budeme pokračovať v estetizácii prostredia sídlisk a budovaní nových kontajnerových stojísk na smeti.

Obyvatelia vybraných miestnych časí sa môžu tešiť z novovybudovaných autobusových zastávok, návštevníci mesta aj z nového orientačného značenia miestnych častí.

Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov sme po dlhšom období museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady od januára 2017. Nová situácia nastáva najmä s prijatím nového zákona o odpadoch. Podľa predkladateľov novoprijatého zákona, ktorý vstúpil do platnosti od 1. júla 2016 máme v spolupráci s organizáciami zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Určitým rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu.

V novom roku plánujeme podať pripravovanú žiadosť na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na výstavbu zberného dvora v Hornej Hriňovej.

Aj v minulom roku sme museli kvôli „tiež obyvateľom“ likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť „vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad pri budovaní infraštruktúry pre mládež.

Po rokoch úsilia a dôležitom rozhodnutí z roku 2014 o odovzdaní infraštruktúrneho majetku mesta, zastaranej ČOV, jej dlhoročnému prevádzkovateľovi, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., vďaka podporenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ bude môcť vodárenská spoločnosť po kontrole procesu verejného obstarávania začať s dlho očakávanou rekonštrukciou ČOV Hriňová.

Vzhľadom na súčasný stav technológie a 25 rokov trvania „skúšobnej prevádzky“ je odovzdanie infraštruktúrneho majetku StVS, a. s. najvýhodnejšou možnosťou ako zabezpečiť rozšírenie a intenzifikáciu ČOV. S realizáciou projektu „Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV“ v celkovej hodnote 4 625 983,91 EUR pri desaťpercentnej výške spoluúčasti vodárenskej spoločnosti sa bude môcť začať na jar roku 2017.

Mestu sa týmto aj vďaka porozumeniu predstavenstva StVS, a. s. podarilo zabezpečiť proces rekonštrukcie čistiarne bez povinnej finančnej spoluúčasti alebo rizík spojených s implementáciou náročného projektu z fondov EÚ. Odpredajom prebytočného nehnuteľného majetku získava mesto sumu 27 835,- EUR.

Rekonštrukcia ČOV vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, napomôže výstavbe rodinných domov, budovaniu kanalizačných zberačov, ale predovšetkým zlepší stav životného prostredia.

Vďaka spolupráci s vedením StVS, a. s. a generálnym riaditeľstvom StVPS, a.s. sme v roku 2016 pokročili v rekonštrukciách vodovodného azbesto-cementového potrubia v miestnej časti Krivec. Rekonštrukciou ucelených úsekov vtiahnutím polyetylénového potrubia do pôvodnej rúry došlo k eliminácií porúch a výpadkov v dodávkach pitnej vody. K zabezpečeniu plynulej dodávky pitnej vody dôjde aj prepojením pôvodného vodovodu DN 200 na lučeneckú vetvu HLF DN 600, s ktorou sa ráta v investičnom pláne vodárenskej spoločnosti na rok 2017.

V rámci racionalizačných opatrení, ktoré majú priamy efekt v úsporách energií, sme pokračovali v zatepľovaní objektov v majetku mesta. Z grantových prostriedkov sa nám podarilo zabezpečiť rekonštrukciu a zateplenie strechy školskej telocvične Základnej školy s materskou školou Školská 1575.

V jarnom období došlo k rekonštrukcii havarijného stavu na jednej zo striech Mestského kultúrneho strediska.

Po mesiacoch úsilia vďaka projektu „Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Hriňová“, ktorý bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou s celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 328 431,96 EUR, sa budeme môcť v priebehu roku 2017 pustiť do zateplenia obvodového, strešného plášťa a výmeny otvorových konštrukcií na budove mestského úradu.

Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky pri zabezpečení ich bezproblémového chodu. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Významné prostriedky boli poukázané na záujmové vzdelávanie našej mládeže.

V priebehu roku 2016 sa nám podarilo zrekonštruovať technológiu varne Materskej školy na ul. Janka Kráľa.

V rámci verejno-súkromného partnerstva OZ Podpoľanie sme sa s novovytvorenou Integrovanou stratégiou rozvoja územia uchádzali o získanie štatútu MAS na nasledujúce plánovacie obdobie. Celý proces je v štádiu prehodnocovania.

Kultúrny rok v meste sme otvorili jubilejným 13. ročníkom Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní. V júni sme usporiadali 25. ročník Petro–Pavlovského jarmoku a 10. ročník Detského folklórneho festivalu Deti pod Poľanou. V septembri sme zorganizovali už 6. ročník Gazdovania na Hriňovských lazoch, ktorý sa dostáva do širokého povedomia verejnosti a 10. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Pri usporiadaní týchto podujatí sme mohli rátať s podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami v meste si čoraz viac nachádza Medzinárodný festival amatérskych filmov Folklór a tradície.

Kultúrny život v meste oživili významné podujatia organizované spoločenskými organizáciami a miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sú tým najlepším príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky spomeniem usporiadanie súťažnej prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Rozospievaná mlaď alebo Hriňovské dni divadla. V spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí po prvýkrát zavítal do Hriňovej Festival Bábkarská Bystrica TOUR 2016.

V októbri sme si pripomenuli 125. výročie osamostatnenia sa Hriňovej ako samostatnej obce. Kultúrny rok sme uzavreli úspešným podujatím Hriňovské Vianoce. V poslednom období si mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie vydávaním knižných publikácií. V tomto roku to bolo napr. už tretie vydanie úspešnej knihy fotografií Hriňovské lazy de Luxe alebo Báťkoviny Matúša Báťku. Od začiatku roku 2016 funguje nový prehľadnejší web mesta.

V oblasti športu sa darilo našim športovým klubom a jednotlivcom.

V priebehu roka pokračovala spolupráca so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže už svojim sedemnástym turnusom. Mladí ľudia z rozličných kútov Európy a sveta nám pomohli s likvidáciou nelegálnej skládky odpadu v lokalite „Popoliareň“ pod Štolianskom, pri rekonštrukciách „hriňovskej drevenice“ alebo čistení koryta potoka Bystrô.

Solidaritu a ľudskú spolupatričnosť prejavili Hriňovčania aktívnou pomocou a zapojením sa do verejnej zbierky na pomoc požiarom postihnutej rodine v časti u Paprčkov.

Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska a OZ Podpoľanie. Už tretí rok mala Hriňová svoje zastúpenie v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu a v Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja.

Od roku 2017 bude mať mesto svoje zastúpenie aj v Rade európskych obcí a regiónov CEMR, ktorý je celoeurópskym združením asociácií miestnych a regionálnych samospráv združujúcim viac ako 100 000 miest, obcí a regiónov zo 41 krajín Európy, Kaukazu a východného Stredomoria.

 

Milí Hriňovčania,

ako sami vidíte, v minulom roku sa nám toho spoločne podarilo naozaj veľa. Aj v budúcom roku máme s naším mestom veľké plány.

Na prahu nového roku Vám v mene svojom, v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Do nového roku Vám prajem pevné zdravie, veľa lásky a božieho požehnania! Nech sa Vám splnia Vaše želania a plány, nech máme voči sebe navzájom dostatok ľudskej prajnosti a slušnosti.

Šťastný a úspešný rok 2017!

Stanislav Horník, primátor mesta


Vytvorené: 29. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2017 12:23
Autor: Beata Stryčeková