Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a primátora mesta Hriňová.pdf 

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah376_7.pdf&original=VZN%20%C4%8D.%203_2017_o%20umiest%C5%88ovan%C3%AD%20volebn%C3%BDch%20plag%C3%A1tov%20na%20%C3%BAzem%C3%AD%20mesta%20Hri%C5%88ov%C3%A1_schv%C3%A1len%C3%A9.pdf

 

Oznam o delegovaní do ŠPECIÁLNEJ volebnej komisie.pdf (125.92 kB)        https://www.minv.sk/?selfgov22-sshinfo2

Oznámenie o spôsobe mieste a termínoch doručovania kandidátnych listín.pdf (130.66 kB)

 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Hriňovej v týchto obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR na 29. októbra 2022: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah687_9.pdf&original=Pr%C3%ADloha%20k%20uzneseniu%20MsZ%20v%20Hri%C5%88ovej%20%C4%8D.%2064_A_2022.pdf

 

Zverejnenie počtu obyvateľov a utvorené volebné okrsky (211.21 kB)

Oznam o delegovaní do MIESTNEJ volebnej komisie.pdf (128.01 kB)

Oznam o delegovaní do OKRSKOVÝCH komisií.pdf (125.54 kB)

 

Informácia o práve voliť a byť volený - KRAJ.pdf (136.86 kB)

Informácia o práve voliť byť volený - OBEC.pdf (137.19 kB)

 

Informácia o spôsobe hlasovania.pdf (98.31 kB)

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zákon č. 180-2014 Z. z. - výkon volebného práva

Zákon č. 185/2022 Z. z. - Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov zo stránky MV SR

Informácie pre voliča

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Delegovanie do volebných komisií

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb:

 

Informácie pre nezávislých kandidátov

Kandidátna listina nezávislého kandidáta + podpisová listina pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

 

Tlačivá a vzory:

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov poslanci MsZ (281.71 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov primátor (191.82 kB)

 

Telefonické žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania sa podávajú v termíne od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 do 12.00 h ( piatok) (39.72 kB)

Telefonické žiadosti o hlasovania mimo volebnej miestnosti sa podávajú v úradných hodinách mesta (35.36 kB)