Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zákonná povinnosť zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp

V3s fekalMesto Hriňová upozorňuje občanov, že od 15. septembra 2018 platí novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorá v § 36 ods. 4 ustanovuje podrobnosti vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp.

Vlastník nehnuteľností, ktorý zhromažďuje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. a na výzvu obce alebo príslušného orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje:

  • meno, priezvisko
  • adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný
  • dátum odvozu
  • miesto umiestnenia žúmp,
  • množstvo vyvezených odpadových vôd
  • názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
  • adresu čistiarne odpadových vôd.

 

Obyvateľ mesta, ktorý potrebuje zabezpečiť vývoz žumpy (ďalej len objednávateľ) nahlasuje svoju požiadavku telefonicky na tel. čísle

0905 496 871, 045/3210113, 045/3120106, prípadne osobne na MsÚ Hriňová, oddelenie služieb.

Pri objednávke objednávateľ vývozu žumpy uvedie:

  • meno, priezvisko, adresu vývozu
  • telefónne číslo
  • predpokladané množstvo žumpovej vody v m³

V deň vývozu je objednávateľ povinný zabezpečiť prítomnosť dospelej osoby, ktorá po vývoze žumpy svojím podpisom potvrdí oprávnenej osobe na  tlačive ,,Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy“ uskutočnenie vývozu žumpy na adrese jeho rodinného domu a množstva m3 vyvážaných žumpových vôd.       

Objednávateľ za vývoz žumpy zaplatí až na základe doručenej faktúry, ktorú vystaví mestský úrad. V prípade neuhradenia faktúry, ďalší vývoz nebude umožnený.                    

Prevádzkovateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica. Miesto čistenia odpadových vôd zo žúmp je ČOV Hriňová – max. objem odpadových vôd zo žúmp  je 24 m³/deň.                                                                                                           

Cena za vývoz je 30.- €.

Cena za prijatie a čistenie dovezených odpadových vôd zo žúmp v zmysle platného cenníka výkonov a služieb prevádzkovateľa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. je 2,7 €/m³.                                               

       Vývoz odpadov ako kal z čistenia komunálnych odpadových vôd a kal zo septikov nie je možný. !!!!!

Správy