Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestský erb

V zeleno-modro štiepenom štíte strieborný fujarista, hrajúci na zlatej fujare.

Rázovité nové mesto Hriňová, ležiace v úzkej doline Slatiny v juhozápadnej časti veporského Slovenského rudohoria a na svaloch Poľany, sa hneď po udelení štatútu mesta v roku 1989 začalo zaoberať svojou symbolikou. Keďže historický symbol nejestvoval a nezachovali sa ani historické sfragistické pamiatky, mesto pristúpilo na vytvorenie novotvaru. Zámerom predstaviteľov mesta bolo, aby erb symbolizoval masív Poľany, ako aj lesné bohatstvo okolia Hriňovej i miestny strojársky závod. Až do roku 1996 mesto používalo tento erb: v striebornom štíte zelené dvojvŕšie s ľavým vyšším vrchom. Medzi dvoma striebornými ihličnatými stromami umiestnenými v zelenej ploche je v dolnej časti štítu čierne ozubené koleso.

Prirodzene, erb s takýmto obsahom a výtvarnou kompozíciou heraldická komisia neodporúčala na trvalé používanie. Z jej iniciatívy a s pochopením funkcionárov mesta sa v rokoch 1995 a 1996 pristúpilo ku koncipovaniu nového symbolu mesta. Mesto si zvolilo za svoj hlavný symbol postavu fujaristu, čím vyjadrilo úctu k vlastnej histórii, rázovitému folklóru i tradičnej a veľmi známej výrobe pastierskych píšťal a fujár. Farby štítu - zelená a modrá symbolizujú okolité lesné bohatstvo a prírodu vôbec na okolí Hriňovej, ako aj priezračnú vodu okolitých horských bystrín. Na základe viacerých návrhov erb heraldicky zjednodušil a upravil PhDr. Ladislav Vrtel’ v roku 1996. Symboly mesta Hriňová sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou H-6/96.

Vlajka mesta pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, modrej, žltej a modrej. Ukončený je tzv. lastovičím chvostom.

Pripravil

PhDr. Peter KARTOUS, CSc.

Erb výtvarne spracovala akad. mal. Dragica VRTELOVÁ

Zdroj: Verejná správa- Revue pre miestnu štátnu správu a samosprávu: (nov.,r.1997, s.34, vydav. CONCORDIA, spol. s.r.o.)

Erb  Vlavka

 

Mestský erb do roku 1996

V striebornom štíte zelené dvojvršie s ľavým vrchom vyšším. Medzi dvoma striebornými ihličnatými stromami umiestnenými v zelenej ploche je v dolnej časti štítu čierne ozubené koleso.

Hriňová bezprostredne po udelení štatútu mesta roku 1989 začala riešiť otázku svojho mestského erbu. Keďže historický symbol obce nie je známy, Hriňová pristúpila na vytvorenie novotvaru, pozostávajúceho z vysokého dvojvršia s dvoma stromami a ozubeným kolesom.

Mesto svoj erb interpretuje tak, že dva vrchy symbolizujú masív Poľany, nachádzajúcej sa v chotári Hriňovej. Stromy sú odozvou erbu Detvy, pretože Hriňová vznikla v 18. storočí ako laz v detvianskom chotári, a zároveň zvýrazňujú lesné bohatstvo okolia Hriňovej, kedysi jedného zo základných zdrojov obživy miestneho obyvateľstva. Ozubené koleso symbolizuje miestny strojársky závod.

 

                       Zdroj: Erby a vlajky miest v SR: P. Kartous, J. Novák, L. Vrteľ, s. 28, Východoslovenské tlačiarne, r.1991)

 

       Slovenské mestské a obecné erby: Jozef Novák, s. 136, Vydavateľstvo osveta, r. 1972)

 

Starý erb, do roku 1996 Vlajka, do roku 1996