Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výstavby, územného plánovania, dopravy, správy miestnych komunikácií a životného prostredia

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace
- predseda riadi a organizuje prácu komisie
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie
- zúčastňuje sa na prehodnocovaní a doplňovaní smerného územného plánu mesta, vyjadruje sa k vyvlastňovaniu pozemkov mesta, komunikuje s vlastníkmi pozemkov pri potrebe vstupu na pozemok za účelom budovania inžinierskych sietí
- zúčastňuje sa prejednávania žiadostí občanov na výstavbu rodinných domov, garáží a stavieb na podnikateľské účely, lokálnych vodovodov a pod.
- spolupracuje na príprave obnovy bytového a nebytového fondu ako aj športových zariadení, ktoré patria do majetku mesta
- zúčastňuje sa riešenia problémov, ktoré vyplývajú z požiadaviek občanov na autobusovú dopravu
- monitoruje stav miestnych komunikácií, dosah zimnej údržby v meste a okrajových častiach, prijíma podnety od občanov, navrhuje riešenia vzniknutých problémov
- participuje na riešení problémov nakladania s odpadmi
- monitoruje stav životného prostredia v meste, prichádza s podnetmi na jeho ochranu
- rieši problematiku zásobovania občanov pitnou vodou
- organizuje a vykonáva kontroly lokálnych zdrojov znečisťovania životného prostredia

 

P r e d s e d a : Ing. Marián Beňo

Č l e n o v i a :  Ing. Róbert Sekula

                       Ing. Zdenka Palčáková

                       Ing. Milan Haško

                       Ing. arch. Marián Lalík

                       Ing. Pavel Kamenský

                       Miroslav Hanes