Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia zdravotníctva, sociálna a bytová

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace
- predseda riadi a organizuje prácu komisie
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie
- spolupracuje na tvorbe koncepcie rozvoja zdravotníctva v meste
- zúčastňuje sa na riešení otázok starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, osamelých občanov a seniorov
- spolupracuje pri posudzovaní žiadostí vyplácanie jednorázových príspevkov
- spolupracuje pri posudzovaní požiadaviek na opatrovateľskú službu
- preveruje opodstatnenosť a pravdivosť údajov žiadateľov o pridelenie bytu 
- spolupracuje pri rozhodovaní o pridelení bytu 
- participuje na šetrení sťažností na závadnosť bytov a sťažností pri porušovaní bytového
  poriadku a po ich vyhodnotení predkladá návrhy na riešenie, monitoruje podmienky bývania

 

P r e d s e d a : MUDr. Igor Janičina

Č l e n o v i a :  Ing. Pavel Čemerička

                       Ing. Miroslav Petrus

                       Bc. Viera Chromeková

                       Ľubica Panicová

                       Bc. Marta Jágerská

                       Mária Šuleková