Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Finančná a podnikateľskej činnosti

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace
- predseda riadi a organizuje prácu komisie
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie
- komisia spolupracuje pri zostavovaní finančného rozpočtu mesta, jeho zmenách a hodnotení jeho čerpania
- zaoberá sa prehodnocovaním a novelizáciou všeobecne záväzných nariadení mesta týkajúcich sa daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov
- zaoberá sa alternatívami hospodárneho nakladania s majetkom mesta, vyhotovuje a predkladá návrhy na rozvoj podnikateľskej činnosti mesta
- participuje na riešení finančných požiadaviek občanov (predaj majetku, nájomné zmluvya pod.)
- zaoberá sa riešením problému neplatičov dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov zakotvených vo VZN mesta a navrhuje prijatie opatrenia pre MsZ
- spolupracuje so združením podnikateľov mesta pri riešení ich požiadaviek a problémov, usmerňuje ich zameranie predovšetkým na také aktivity, ktoré mesto postráda
- posudzuje žiadosti na podnikanie v našom meste u podnikateľov, ktorí nie sú občanmi nášho mesta
- spolupracuje pri prejednávaní žiadostí na jednorázové peňažné a vecné dávky  

 

P r e d s e d a: Ing. Eva Kamenská

Č l e n o v i a :  Ing. Marián Beňo

                     Ladislav Moravčík

                     Helena Vyletelová

                     Ing. Slávka Gombalová