Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia cestovného ruchu, mládeže a športu

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace
- predseda riadi a organizuje prácu komisie
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie
- spolupracuje s oddelením kultúry, mládeže a športu pri spracúvaní plánu práce pre organizovanie významných športových a mládežníckych podujatí a podieľa sa na ich organizovaní
- spracúva celkovú koncepciu rozvoja športu, cestovného ruchu, mládeže a športových areálov
- spolupracuje pri posudzovaní žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov vyčlenených mestom na podporu športu, cestovného ruchu a mládeže, sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v meste
- komunikuje so základnými, materskými a umeleckými školami v meste, prichádza s námetmi na riešenie ich požiadaviek v záujme rozvoja mládeže a športu
- vyhľadáva možnosti financovania pre rozvoj športu a cestovného ruchu
- vykonáva kontrolu poriadku na mládežníckych akciách (zábavy, diskotéky), vyhodnocuje správanie sa mládeže, na základe získaných skutočností prijíma stanovisko a predkladá návrhy na opatrenia
- sleduje spôsob organizovania sa občanov v jednotlivých športových odvetviach
- spolupracuje so športovými klubmi a subjektami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu
- spolupracuje s regionálnymi organizáciami a združeniami zameranými na rozvoj športu
a cestovného ruchu, pripomienkuje prípadné návrhy, navrhuje formu a spôsob účasti v jednotlivých projektoch
- spolupracuje pri tvorbe regionálnej stratégie rozvoja cestovného ruchu

 

P r e d s e d a : Ladislav Moravčík

Č l e n o v i a :  Branislav Sibyla

                       Štefan Tresťanský

                       Ladislav Moravčík ml.

                       Mgr. Martin Kliment