Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavný kontrolór Mesta Hriňová

Ing. Mária Sýkorová

E-mail: kontrola@hrinova.sk

Mobil: 0917 301 006

Tel: 045 3210 109  

Fax: 045 3210 100

 

Hlavný kontrolór (vyplýva z ust. § 18 Zákona o obecnom zriadení v znení n.p.)

 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Ak je stanovený pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat je určený v závislosti od jeho dĺžky. Je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu PO, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.

3. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce na základe zmluvy.

4. Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu. Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

6. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d) zákona č. 369/1990 Zb. v zn.n.p.

7. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu:
a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom     majetkovými právami obce
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
c) vybavovania sťažností a petícií
d) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
e) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
f) dodržiavania interných predpisov obce
g) plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( §17,§19- Z. 583/2004 Z.z., čl. 6 Zák. č. 493/2011 Z. z., §11 Z. č. 307/2014 Zb.)

8. Ďalej hlavný kontrolór :
a) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred schválením v obecnom zastupiteľstve
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť zverejnený najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
c) predkladá správu o výsledkoch kontrol obecnému zastupiteľstvu
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, správu o vybavovaní sťažností a petícií a správu o financovaní spoločnej úradovne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
f) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo ( uznesením )
g) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi
h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


9. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím jeho funkčného obdobia
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods.2.

 

V Hriňovej dňa 23.2.2015

 

 

Z kontrolnej činnosti

 

• Polročné plány z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Hriňová sú doručované poslancom v zmysle platného rokovacieho poriadku MsZ a min.15 dní pred a po schválení v MsZ sú zverejňované na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Hriňovej.
• Informácie o výsledkoch z vykonaných vnútorných kontrol sú podávané v zmysle zákona priamo poslancom MsZ na jeho najbližšom zasadnutí.
• S odbornými stanoviskami hlavnej kontrolórky k rozpočtu a záverečnému účtu sú poslanci na rokovaní MsZ oboznamovaní pred ich schvaľovaním a tvoria prílohu zápisnice z MsZ.
• O plnení kontrolných úloh a celkovej činnosti hlavnej kontrolórky je každoročne na verejnom zasadnutí MsZ podávaná správa.

 

Mesto  Hriňová v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

Zásady
  podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

 

Článok 1 - Úvodné ustanovenia

 

1. Zásady  obsahujú 8 článkov a upravujú:

a) postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti o ktorej sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania.
b) podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov
c) postup pri oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia
d) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

 

2. Zásady sú záväzné pre zamestnancov a štatutárne orgány mesta Hriňová a  ním založené rozpočtové organizácie.

 

Článok 2 - Základné pojmy

 

1. Podnetom je:

a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu kriminality, korupcie a závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

 

2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z týchto  protiprávnych konaní:

a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou      trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške min. 50 000 €. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko  a adresa  pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

 

4. Úlohy zodpovednej osoby podľa §11ods. 4 až 7 a §12 plní: hlavný kontrolór mesta.

 

Článok 3 - Spôsob podávania podnetov

 

1. Podnet možno podať písomne, osobne do záznamu  alebo elektronickou poštou.

2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa,    

    ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

    Na uzatvorenú obálku je potrebné vyznačiť nasledovný text: NEOTVÁRAŤ!

    Doručiť do  vlastných rúk hlavného kontrolóra mesta.

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť len prostredníctvom  

    zodpovednej osoby, kontakt je možné vopred telefonicky dohodnúť na č. t. : 0917 301 006

    alebo 3210 kl. 109

4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej

    osoby: kontrola@hrinova.sk.

 

Článok 4 – Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

 

1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet podaný podľa zákona.

2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

3. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde vôbec o podnet podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi orgánu príslušnému na jeho vybavenie. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania, pokiaľ nejde o anonymný podnet.

4. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet. Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.

5. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.                                               

6. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu (ak nie je anonymný), aby svoje oznámenie alebo podnet preukázal alebo inak odôvodnil. Je oprávnená vyzvať na spoluprácu aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu  pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

7. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti       podávateľa podnetu.

8. Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

a)  Pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe.

b) Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať  pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

9. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

10. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.  

 

Článok 5 –Preverovanie podnetov

 

1. Hlavný kontrolór je povinný preveriť a vybaviť podnet tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
2. Pri preverovaní podnetu sa používa jeho odpis alebo kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali podávateľa podnetu.
3. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, hlavný kontrolór ich oboznámi s informáciami uvedenými v podnete a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
4. V prípade, že z obsahu podnetu alebo z informácií, ktoré sú obsahom podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, hlavný kontrolór s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutára neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
5. O výsledku preverenia podnetu spíše hlavný kontrolór správu.
6. Hlavný kontrolór je povinný písomne oboznámiť podávateľa podnetu s výsledkom jeho preverenia najneskôr do 10 dní od preverenia podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet, čím sa považuje podnet za vybavený.
7. Ak opätovne podaný podnet v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, hlavný kontrolór písomne oznámi podávateľovi  podnetu stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného podnetu.

 

Článok 6 – Evidovanie podnetov

 

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov (podľa prílohy týchto zásad),v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

a) dátum doručenia podnetu, poradové číslo a rok doručenia
b) meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c) predmet podnetu,
d) výsledok preverenia podnetu,
e) dátum skončenia preverenia podnetu
f) podpis zodpovednej osoby

2. Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

4. Evidencia podnetov nepodlieha režimu „Registratúrneho poriadku“.

 

Článok 7 - Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

 

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu. 

2. Hlavný kontrolór je povinný spracúvať osobné údaje v súlade so Z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 8 - Záverečné ustanovenia

 

1. Zásady boli schválené dňa 23.06.2015 uznesením č.MsZ/5/V/3.
2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2015
3.  Mesto Hriňová zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov mesta  a štatutárov    organizácií s obsahom tohto vnútorného predpisu elektronickou poštou a uloží ho na spoločnom serveri mesta v záložke „Interné smernice“ ako aj na webovom sídle mesta v záložke „Hlavný kontrolór“.           

                                          

Dátum: 23.06.2015