Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavný kontrolór Mesta Hriňová

Ing. Mária Sýkorová

E-mail: kontrola@hrinova.sk

Mobil: 0917 301 006

Tel: 045 3210 109  

Fax: 045 3210 100

 

Hlavný kontrolór (vyplýva z ust. § 18 Zákona o obecnom zriadení v znení n.p.)

 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Ak je stanovený pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat je určený v závislosti od jeho dĺžky. Je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu PO, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.

3. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce na základe zmluvy.

4. Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu. Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

6. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d) zákona č. 369/1990 Zb. v zn.n.p.

7. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu:
a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom     majetkovými právami obce
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
c) vybavovania sťažností a petícií
d) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
e) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
f) dodržiavania interných predpisov obce
g) plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( §17,§19- Z. 583/2004 Z.z., čl. 6 Zák. č. 493/2011 Z. z., §11 Z. č. 307/2014 Zb.)

8. Ďalej hlavný kontrolór :
a) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred schválením v obecnom zastupiteľstve
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť zverejnený najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
c) predkladá správu o výsledkoch kontrol obecnému zastupiteľstvu
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, správu o vybavovaní sťažností a petícií a správu o financovaní spoločnej úradovne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
f) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo ( uznesením )
g) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi
h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


9. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím jeho funkčného obdobia
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods.2.

 

V Hriňovej dňa 23.2.2015

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov 

 

 

Z kontrolnej činnosti

 

• Polročné plány z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Hriňová sú doručované poslancom v zmysle platného rokovacieho poriadku MsZ a min.15 dní pred a po schválení v MsZ sú zverejňované na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Hriňovej.
• Informácie o výsledkoch z vykonaných vnútorných kontrol sú podávané v zmysle zákona priamo poslancom MsZ na jeho najbližšom zasadnutí.
• S odbornými stanoviskami hlavnej kontrolórky k rozpočtu a záverečnému účtu sú poslanci na rokovaní MsZ oboznamovaní pred ich schvaľovaním a tvoria prílohu zápisnice z MsZ.
• O plnení kontrolných úloh a celkovej činnosti hlavnej kontrolórky je každoročne na verejnom zasadnutí MsZ podávaná správa.

 

Návrh plánu KČ na 2.polrok 2018