Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spoločná hora Hriňová Riečka - pozemkové spoločenstvo

Spoločná hora - pozemkové spoločenstvo je dobrovoľnou, nezávislou organizáciou podielnikov, ktorých podiely vznikli prídelom, dedením, kúpou, darom, alebo inými zákonnými prostriedkami.

Cieľom spoločenstva je zastupovať a presadzovať záujmy vlastníkov, usilovať sa o ochranu a podporu zámerov všeobecne prospešného hospodárenia v pasienkovom hospodárstve.

Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obstarávať veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva.

Uzatvárať nájomné zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy s prenajímateľmi, alebo s inými subjektmi.

Základný majetok spoločnosti tvoria lesné porasty, trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy v katastrálnom území Hriňová, ktoré sú zapísané na Správe katastra Detva v celkovej výmere 31 ha 1422 m2.

O Z N Á M E N I E  

o

zasadnutí zhromaždenia

              

Výbor Pozemkového spoločenstva – spoločná hora Hriňová - Riečka podľa § 14 ods.1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách oznamuje, že zasadnutie  zhromaždenia spoločenstva – čiastkovej schôdze, sa uskutoční:

 

dňa 21.10. 2018 o 13 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej

 

Výbor ďalej informuje, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods.2 zákona č.97/2013 Z.z.( odsúhlasenie novej zmluvy o pozemkovom spoločenstve a nových stanov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva), považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Druhá čiastková schôdza sa uskutoční dňa 5.11.2018 o 1300 hod. v priestoroch Mestského úradu v Hriňovej.

                                            

Program zhromaždenia:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátorov, návrhovej a mandátovej komisie
 3. Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve
 4. Návrh stanov pozemkového spoločenstva
 5. Správa o hospodárení predošlého pozemkového spoločenstva za roky 2001-2014
 6. Správa o činnosti za roky 2016-2017
 7. Správa o hospodárení za roky 2016-2017
 8. Účtovná závierka roku 2017 a jej schválenie
 9. Správa odborného lesného hospodára o stave programu starostlivosti o les
 10. Plán činnosti na rok 2019
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

 

                                                                                            Ing. Emília Mésárošová

                                                                                       predseda výboru spoločenstva