Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“ 1

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“

Dňa 9.10.2018 bola v meste Hriňová objavená unikátna bronzová dýka na brehu potoka Slanec. Z priebežného odhadu a porovnania s podobnými nálezmi na Slovensku možno predpokladať, že dýka pochádza z mladšej, alebo strednej doby bronzovej a môže byť tak stará 3200 až 3600 rokov. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Plagát - komín vzor 2 KR 2018

Prechádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Po dlhšej pauze sa dňa 28.9.2018 o 14.00 hod v Obradnej sieni Mestského úradu v Hriňovej konala milá slávnosť a to: Uvítanie detí do života. Pozvanie prijali rodičia 20 detí, ktoré sa narodili v období 1.1.2018 – 30.6.2018. Počas obradu svojich nových, malých kamarátov pozdravili deti z Materského centra Mravček v Hriňovej a piesňou potešila Alexandra Krnáčová. Matrikárka Ivana Sujová a referentka OŠKMaŠ – MsÚ Hriňová Ľubica Micháliková, viedli túto milú slávnosť. Prítomným rodičom sa prihovoril a darček odovzdal primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen oznamuje, že dňom 1.9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Požiarna zbrojnica

Schválená dotácia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor

Mestu Hriňová bola schválená dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR v hodnote 23 599 EUR. Dotácia je určená na modernizáciu objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej. Cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice, zvýšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť podmienky vybavenia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Dožinkové slávnosti 1

Dožinkové slávnosti

Mesto Hriňová a kapucíni z Raticovho vrchu zorganizovali dňa 23. septembra 2018 Dožinkové slávnosti.
Sv. omša spojená s poďakovaním za tohtoročnú úrodu sa uskutočnila na lúke v blízkosti Kostola Fatimskej Panny Márie. Po sv. omši, ktorú viedol Anton Majerčák nasledoval kultúrny program, kde zatancovali a zaspievali členovia Detského folklórneho súboru Hviezdička a ŽSS Hriňovčianky. Skvelý kapucínsky guľáš, ako aj kapustnicu si všetci prítomní vychutnali na lúke pri kostole.
Na príjemné stretnutie s Vami sa tešíme aj o rok!
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
pes

Nájdený pes

Dnes 9:00 sa na ceste na Detviansku Hutu našla fena pravdepodobne ide o Amerického stafordšírského teriéra šedomodrej srsti, fena je dobre živená.
Majiteľ si psíka môže vyzdvihnúť na policajnej stanici v Hriňovej. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Hriňová formou priameho prenájmu - nebytové priestory v budove Mestského úradu v Hriňovej súp. č. 1612

Mesto Hriňová v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, schválených uznesením MsZ v Hriňovej č. 5/V/1 zo dňa 23. 6. 2015 v znení ich neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu: celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
#

Obchodná verejná súťaž - bývalá škola Krivec č. 1917 (Raticov Vrch)

Mesto Hriňová v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Hriňová celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník 1

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 27.09.2018

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Hriňová zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 27. septembra 2018 o 15.30 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
VODIČ, SKLADNÍK a ZÁVOZNÍK 1

VODIČ, SKLADNÍK a ZÁVOZNÍK

VODIČ, SKLADNÍK a ZÁVOZNÍK
Nástup ihneď. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Dňa 07.09.2018 firma Marius Pedersen bude realizovať zber triedeného odpadu 1

Dňa 07.09.2018 firma Marius Pedersen bude realizovať zber triedeného odpadu

Dňa 07.09.2018 firma Marius Pedersen bude realizovať zber triedeného odpadu:
PAPIER – celé mesto
PLASTY – ulice a mestské časti - Murinka, Lúčna, Hutianska cesta, Školská, Partizánska, Slanecká, Skalisko, Pod Cintorínom, B.S. Timravy, KPT. Nálepku, Sklárska, Horná Hriňová, Parková, J. Kráľa, Pod Grapou,Stred, Snohy, Vrchslatina. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 11.09.2018 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 11.09.2018

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Hriňová zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. septembra 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.
celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
erb

V Ý Z V A

vlastníkom, správcom a užívateľom neudržiavaných pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenosti pozemkov. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
erb

Zmena úradných hodín na Mestskom úrade Hriňová

Od 8. augusta 2018 sa menia úradné hodiny Mestského úradu.

celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Marius Pedersen

Kalendár vývozu komunálneho odpadu

Harmonogram vývozu odpadu Hriňová II. polrok 2018 celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Mestský znak

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hriňová

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec/mesto povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hriňová je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v meste Hriňová žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti. celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Hospodárske a domáce zvieratá

Chráňte zvieratá pred extrémnymi horúčavami

Bratislava, 2. august 2018 – Extrémnymi letnými horúčavami trpia nielen ľudia, ale aj zvieratá. Agrorezort vyzýva všetkých chovateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim zvieratám. To sa týka spoločenských aj hospodárskych zvierat. Najdôležitejšie je zabezpečiť pitný režim a chrániť ich od priameho slnka. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Desatoro bezpečného seniora 1

Desatoro bezpečného seniora

... ak cítite neistotu, obavu, strach...
Čo by ste mali urobiť ???
Najľahšie je zavolať a overiť si situáciu na POLÍCII 158
alebo u RODINY, BLÍZKYCH.
celý text

náš tip | 27. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Hriňovej v týchto obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR na 10. novembra 2018

Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej uznesením č. MsZ-24/III/1 zo dňa 19.07.2018 určilo volebné obvody a počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hriňovej v týchto obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR na 10. novembra 2018 podľa prílohy k tomuto uzneseniu. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Marian Ďurica

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 19.07.2018

Primátor mesta Hriňová Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej dňa 19. júla 2018 o 15.00 hod. do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.
celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Marian Ďurica
#

Cena Rady Európy za krajinu

V dňoch 19.-21. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny Rady Európy za krajinu v druhom najväčšom meste Lotyšska- Daugavpils. Mesto Hriňová si prevzalo špeciálne ocenenie Rady Európy, ktoré je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
oheň

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Marius Pedersen

Harmonogram zberu odpadu II. polrok 2018

Harmonogram zberu odpadu II. polrok 2018 celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Zberný dvor

Otváracie hodiny - Zberný dvor Hriňová

Zmena otváracích hodín - Zberný dvor Hriňová od 1.5.2018.
Pondelok: 07:00 - 15:00 hod.,
Utorok: 07:00 - 15:00 hod.,
Streda: 07:00 - 15:00 hod.,
Štvrtok: 07:00 - 15:00 hod.,
Piatok: 07:00 - 15:00 hod.,
Sobota: 08:00 - 12:00 hod. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Beata Stryčeková

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

Digitalizácia starých fotografií

Turistické informačné centrum v Hriňovej organizuje verejnú digitalizáciu starých fotografií z Hriňovej a okolia.
Digitalizácia sa organizuje so zámerom založenia archívu dobových fotografií zachytávajúcich život v Hriňovej v minulom storočí. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 1

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 17. apríla 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Foto: Ľudovít Neupauer

Slávnostné udeľovanie Cien primátora mesta hriňovským lekárom

Existuje mnoho výnimočných ľudí,
ktorí ale nie sú známi po celom svete,
a predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným...
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva v ich vnútri, v ich múdrosti.
A kto sú títo ľudia? Ja? Ty? On?
Či všetci?
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu
a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných, nemyslia na seba... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Marian Ďurica

Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa

Mesto Hriňová na základe oznámenia Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru č. OÚ-DT-KO1-2018/000195-2 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa, obce Hriňová, dňom 19.3.2018. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní

V sobotu 27. januára 2018 zorganizovalo mesto Hriňová už 15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní v miestnej časti Murínka. celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA 1

Podporte kampaň! Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA

My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR. celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
foto

Poďakovanie za spoluprácu

Domov sociálnych služieb v Detve v roku 2017 poskytoval sociálne služby 50 prijímateľom vo veku 4 až 25 rokov. Tieto deti a mladí dospelí ľudia majú individuálne špeciálne potreby a obmedzenia, vyplývajúce z rôznych druhov postihnutia. V priebehu celého roka sme sa snažili svoje služby skvalitňovať a inovovať, aby sme im poskytli čo najlepšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť, voľnočasové a relaxačné aktivity a terapie. celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Spoplatnená nepretržitá lekárska pohotovostná služba  1

Spoplatnená nepretržitá lekárska pohotovostná služba

Doktor MUDr. Milan Farkaš, praktický lekár pre dospelých v Hriňovej týmto oznamuje,
že dňom od 1.1.2018 pre svojich zmluvných pacientov a to až do odvolania zabezpečuje spoplatnenú nepretržitú lekársku pohotovostnú službu aj mimo ordinačných hodín vo svojej ordinácii na adrese Ul. B.S.Timravy č. 1366/32 a to včetne návštevnej služby ako aj vyšetrením pacienta v domácnosti pri lôžku a to až do odvolania, nahlásením sa cez kontaktné telefónne číslo 0949 204 284 celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZBER TRIEDENÉHO ODPADU MÁ NOVÝ HARMONOGRAM.

Zber triedených odpadov bude oddelený, to znamená, že každá zložka má svoj termín zberu podľa harmonogramu.
Vykladajte si podľa určených termínov správne vytriedený a odpad v správnej farbe vreca alebo nádoby.
ZBER PLASTOV a vyložte si iba žlté vrecia s PLASTAMI - cyklus zberu plastov začína 5.1.2018 celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Zrušenie stanice LSPP v Detve 1

Zrušenie stanice LSPP v Detve

Na základe žiadosti MUDr. Jozefa Goliana, ktorého spoločnosť MEDIGOL, s.r.o. doposiaľ prevádzkovala Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých v Detve, oznamujeme občanom, že od 1. januára 2018 bude LSPP pre dospelých v Detve zrušená. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Marian Ďurica
Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová 1

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Vážení spoluobčania, o niekoľko hodín prekročíme prah Nového roku 2018. Za spoločne prejdený kus cesty Vám všetkým ďakujem. Aký bol uplynulý rok života nášho mesta sa pokúsim zhrnúť v nasledujúcich riadkoch. celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
vodomer

Oznam

Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať: celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
SSE

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA INFORMUJE

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!
celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
volby do vuc

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE 1

MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE

Predstavujeme našu novú službu pre občanov a návštevníkov našej obce.
Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom smartfóne? celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
paragraf

Notár so sídlom v Detve

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
V behu na kolieskových lyžiach ulovila slovenská dvojica bronz 1

V behu na kolieskových lyžiach ulovila slovenská dvojica bronz

Slovenskí reprezentanti Miroslav Šulek a Peter Mlynár získali bronz v tímovom šprinte voľnou technikou na majstrovstvách sveta v behu na kolieskových lyžiach vo švédskej Solleftei.
celý text

náš tip | 25. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Javorinka2

Európske dobrovoľnícke stretnutie za účasti 19-člennej skupiny mladých dobrovoľníkov

Mesto Hriňová a Občianske združenie ROZVOJ v spolupráci so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže zorganizovali v dňoch 21. – 23. júla 2017 v poradí už 19. turnus Európskeho dobrovoľníckeho stretnutia za účasti 19-člennej skupiny mladých dobrovoľníkov z Nemecka, Fínska, Talianska, Portugalska, Bulharska, Anglicka, Švajčiarska a Belgicka. celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
3. miesto

Súťaž družstiev žien hasičského zboru

Dňa 22.07.2017 sa konala súťaž DHZ v Trnavá Hora. Bol to "10.ročník súťaže o pohár starostu obce Trnavá Hora". Družstvo žien DHZ Hriňová získalo v kategórii Ženy klasika 3. miesto.
Dňa 23.07.2017 usporiadal súťaž DHZ Čierny Balog - Medveďovo " XIV. ročník Memoriál Júliusa Makušku" a tam družstvo žien DHZ Hriňová získalo 1. miesto.
celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
Parte - Prof. Ing. Štefan Nosáľ

Vo veku 90 rokov nás navždy opustil rodák z Hriňovej a čestný občan mesta Hriňová Štefan Nosáľ.

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti že dňa 22. júla 2017 vo veku 90 rokov nás navždy opustil Prof. Ing. Štefan Nosáľ rodák z Hriňovej a čestný občan mesta Hriňová. Nech odpočíva v pokoji. celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
#

Hriňová má talent

Talent mladého človeka je veľký dar a bohatstvo, ktorý sa však nerozvinie bez potrebných podmienok a podpory rodičov. ZUŠ, CVČ , ZŠ, OZ a športové kluby sú miestom, kde si deti môžu overovať či pre vybraný druh záujmovej aktivity majú talent. celý text

kultúrne podujatia | 29. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, vlastnosti a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou a tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
Oznámenie

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov.
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
StVPS

Usmernenie – analýza vody

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. prichádza aj tento rok pri príležitosti
Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
upsvar

OZNAM

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen pracovisko Detva oznamuje podnikateľom a živnostníkom nášho mesta (našej obce), že v rámci projektov na zníženie nezamestnanosti je možné podporiť vznik nového pracovného miesta finančným príspevkom od úradu práce. celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Poďakovanie za gratuláciu k 90. narodeninám od pána prof. Štefana Nosáľa

Vážený pán primátor,
milý Marián Ďurica,
ďakujem Vám za gratuláciu k mojim 90. narodeninám,
ako aj za veľa pekných publikácií,
ktoré sa viažu k môjmu rodisku – Hriňovej.
So záujmom som si ich čítal.
Srdečne všetkých zdravím a prajem Vám veľa úspechov v roku 2017 Váš Štefan Nosáľ
celý text

ostatné | 9. 2. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
mapa

Vyhláška

Vyhláška - začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v intraviláne katastrálneho územia Hriňová. celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
nadoby-na-separovany-zber

Oznam

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob, nasledovne:
Papier – zviazaný v balíkoch resp. v krabiciach
Plasty – žlté vrece resp. žltá nádoba
Sklo - zelené vrece resp. zelený zvon
Kovy – červené vrece resp. červená nádoba
celý text

ostatné | 12. 1. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
foto-panorama Hrinovej

Blahoželanie k 90. narodeninám prof. Štefana Nosáľa

Aká si nám krásna, mať naša Poľana,
sťa maliarskym štetcom na skle maľovaná.
Spomedzi hôr všetkých len ty si jediná,
čos dala Slovensku najlepšieho syna. celý text

ostatné | 11. 1. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
obr079

Predaj pozemku – bývalé autobusové nástupište

„V nedávnej minulosti bol primátor mesta anonymným autorom konšpiračnej skupiny na sociálnej sieti kriminalizovaný v súvislosti s odpredajom časti plochy bývalého autobusového nástupišťa. V snahe zamedziť tomuto odpredaju boli popísané klamstvá o tom, ako „PRIMÁTOR mesta Hriňová chce NETRANSPARENTNÝM spôsobom odpredať autobusovú stanicu“. celý text

ostatné | 11. 1. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
AS3

Predaj pozemku – bývalé autobusové nástupište

Nakoľko sú v istej komunite na istej sociálnej sieti šírené klamstvá o tom, ako „PRIMÁTOR mesta Hriňová chce NETRANSPARENTNÝM spôsobom odpredať autobusovú stanicu“, uvádzame veci na pravú mieru: celý text

náš tip | 11. 1. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
hodiny

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,
spoločne sme prekročili prah Nového roku 2017. Za spoločne prejdený kus cesty Vám všetkým ďakujem. Aký bol uplynulý rok z pohľadu rozvoja nášho mesta sa pokúsim zhrnúť v nasledujúcich riadkoch.
celý text

ostatné | 29. 12. 2016 | Autor: Beata Stryčeková

Dotácia z MŠVVaŠ SR

Základná škola s materskou školou, Školská 1575 získala dotáciu z MŠVVaŠ SR 
celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor: Michal Machava
#

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) udelilo, 9. novembra 2016, v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica, Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“. celý text

náš tip | 10. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
paragraf

Centrum právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Detva

Dňa 4.11.2016 kancelária Centra právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorila Konzultačné pracovisko Detva Centrum právnej pomoci - Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, Konzultačné dni budú každý štvrtok od 09:00 – 13:00 hodiny, Tel: 048/242 00 27, E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk
celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor: Beata Stryčeková
Obrázok1

Vyhodnotenie a zúčtovanie verejnej zbierky - Paprčkovci

Mesto Hriňová vyhlásilo 18. júla 2016 verejnú zbierku na pomoc rodine Paprčkovej, bytom Slanec 719, ktorú v nedeľu 17. júla 2016 postihol požiar hospodárskej budovy. Prostredníctvom verejnej zbierky sa vyzbieralo celkom 2153,94 Eur. celý text

ostatné | 6. 10. 2016 | Autor: Beata Stryčeková
#

Verejná zbierka - Paprčkovci

VYHLÁSENIE VEREJNEJ ZBIERKY
Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodine Paprčkovej, bytom Slanec 719, v Hriňovej, ktorú v nedeľu 17. júla 2016 postihol požiar hospodárskej budovy. celý text

ostatné | 18. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Ocenenie Best Foreign Documentary Shor

Film Poľana vyhral v Los Angeles! Smeruje do Hollywoodu!

Medzinárodné ocenenie za veľkou mlákou - v Los Angeles. Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii (BR) Poľana a Hriňovských lazoch získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v americkom Los Angeles. celý text

ostatné | 6. 7. 2016 | Autor: Host Host
26. ročník športových hier pre detské domovy BB kraja  1

26. ročník športových hier pre detské domovy BB kraja

Na 26. ročník hier boli pozvané v zmysle propozícii všetky detské domovy BB kraja / štátne aj neštátne/. Turnaj v stolnom tenise sme sa rozhodli urobiť v predstihu 5.5.2016, aby sa dalo niektorým nadaným športovcov kalkulovať a vybrať si čo najlepšiu disciplínu. celý text

ostatné | 9. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

Občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM chce nás všetkých vrátiť ku knihám a k spoločne prežitým rodinným chvíľam, kedy sa upevňujú rodinné vzťahy a životné hodnoty. celý text

kultúrne podujatia | 8. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
IMG_2070

„Vláčikom za poznaním!“

..je názov projektu, pod ktorým Domov sociálnych služieb Detva získal finančné príspevky od mesta Hriňová na zorganizovanie výletu pre deti, mládež a dospelých ľudí s postihnutím. celý text

ostatné | 27. 5. 2016 | Autor: Beata Stryčeková
#

Detviansky kríž v Ríme renovovali, aby symbolizoval vernosť Slovákov

Nanajvýš dôstojný symbol, Detviansky vyrezávaný kríž, sprítomňuje Podpoľanie a slovenskú identitu na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V sobotu 30. apríla 2016 ho rektor kolégia Vladimír Stahovec za prítomnosti Slovákov žijúcich v Ríme a zástupcov miest Hriňová a Detva požehnal komplexne renovovaný. celý text

ostatné | 3. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Logo Podpoľanie

Regionálny produkt Podpoľanie

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®
Obdobie vyhlásenia výzvy: 1.3.2016 - 31.3.2016 celý text

náš tip | 1. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

VEREJNÉ  POĎAKOVANIE

VEREJNÉ  POĎAKOVANIE   občanom nášho mesta, bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí v týchto dňoch obdržali plakety prof. celý text

ostatné | 20. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Gazdovanie na hriňovských lazoch 2015

Mesto Hriňová zorganizovalo 22. celý text

ostatné | 22. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Muziky pod Poľanou 2015

Robota je teda porobená, môže začať zábava, Muziky pod Poľanou. celý text

ostatné | 20. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Divadelná Chalupka

V dňoch 18. až 19. celý text

ostatné | 20. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Dožinkové slávnosti

Mesto Hriňová a Kapucíni z Raticovho vrchu zorganizovali dňa 20. celý text

ostatné | 20. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

71. výročie SNP

  V nedeľu 30. augusta 2015 Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  v Hriňovej (ZO SZPB) v spolupráci s mestom Hriňová zorganizovala slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 71. celý text

ostatné | 30. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Mihálygerge

V sobotu 26. septembra sa zúčastnila ženská spevácka skupina Hriňovčianky na 15. celý text

ostatné | 24. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Celoslovenská prehliadka detských muzikálov

Celoslovenská prehliadka detských muzikálov Mesto Hriňová v spolupráci so Základnou umeleckou školou usporiadali štvrtý ročník Celoslovenskej prehliadky detských muzikálov na pôde nášho mesta. celý text

ostatné | 31. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Míľa pre mamu

POĎAKOVANIE Tento rok pripadla táto milá povinnosť na mňa, aby som Vám všetkým poďakovala. celý text

ostatné | 31. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Váľanie májov

Váľanie májov zvykoslovie v podaní hriňovského folklórneho kolektívu 31. celý text

ostatné | 31. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Deň učiteľov

Dňa 27.04.2015 primátor mesta Hriňová Mgr. celý text

ostatné | 27. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Obnova pastierskej koliby na Javorinke

Obnova pastierskej koliby na Javorinke Mesto Hriňová získalo v tomto roku grant na obnovu starej pastierskej koliby na Javorinke, ktorá bude slúžiť ako turistická útulňa. celý text

ostatné | 23. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Furmanská súťaž ťažných koní

V posledný januárový deň sa v Hriňovej za krásneho zimného počasia uskutočnil 12. celý text

ostatné | 15. 2. 2015 | Autor: Správce Webu
#

70. výročie Oslobodenia Hriňovej

Dňa 13.2.2013 sa v mestskom parku pri pomníku padlým v SNP uskutočnil pietny akt pri príležitosti 70. celý text

ostatné | 15. 2. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Hriňovské fašiangy

Miestny  odbor matice slovenskej v spolupráci s mestom Hriňová a FS Hriňovčan zorganizovali dňa 15. celý text

ostatné | 15. 2. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Poľana slávi 25. výročie

Poľana slávi 25. celý text

ostatné | 15. 2. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Podávanie žiadostí na nájomné bývanie - Nájomný bytový dom Lúčna

  Oznamujeme občanom, že naďalej je možné doručovať na mestský úrad žiadosti o nájomné bývanie v nájomnom bytovom dome na ulici Lúčnej. celý text

ostatné | 5. 2. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Hriňovské Vianoce 2014

Mesto Hriňová zorganizovalo v dňoch 12. celý text

ostatné | 1. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Ďakovný list exministra pôdohospodárstva, Stanislava Becíka, k odpusteniu dane z poľnohospodárskej pôdy

Mesto chce týmto krokom podporiť farmárov a gazdov, ktorí hospodária na tamojších lazoch a pritiahnuť aj mladých k tradičnému obrábaniu pôdy na výnimočnom území. celý text

ostatné | 1. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
#

21. mestský ples

Mesto Hriňová usporiadalo v poradí už 21. celý text

ostatné | 31. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Mladšie futbalistky 1. ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová.

Mladšie futbalistky 1. celý text

ostatné | 21. 10. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Štvorlístok z Hriňovej na Rádiu Regina

Štvorlístok z Hriňovej na Rádiu Regina - piatok 26. celý text

ostatné | 26. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

X. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka.

X. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná Chalupka. celý text

ostatné | 26. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu.

Mesto Hriňová a Kapucíni zorganizovali dňa 21. celý text

ostatné | 21. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Stolnotenisový turnaj

8.6 2014 sa v telocvični ZŠ s MŠ Hriňová uskutočnil stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý organizoval stolnotenisový oddiel Spartak Hriňová a mesto Hriňová. celý text

ostatné | 1. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

DEŇ ZEME, v našom regióne DETI znovu zachraňovali MODRÚ PLANÉTU

DEŇ ZEME, v našom regióne DETI znovu zachraňovali MODRÚ PLANÉTU V našich mestách Zvolen, Hriňová, Krupina, a obciach Očová, Poniky, Stožok, Vígľaš a ďalších boli v uplynulých týždňoch znovu rozvinuté aktivity spojené s ochranou životného prostredia a environmentálnej výchovy. celý text

ostatné | 1. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Ponuka pracovných príležitostí ZŠ s MŠ, Krivec

Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová prijme do pracovného pomeru- pedagogických asistentovKvalifikačné predpoklady: a) spôsobilosť na právne úkony, b) vek nad 18 rokov, c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. celý text

ostatné | 1. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné kladenie vencov pri príležitosti 70. výročia SNP

V nedeľu 31. augusta 2014 Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  v Hriňovej (ZO SZPB) v spolupráci s mestom Hriňová zorganizovala slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 70. celý text

ostatné | 31. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Na festivale gazdovania ste mohli vidieť aj regrútov z čias mocnárstva.

NOVÉ!  Fotogaléria Gazdovanie na hriňovských lazoch 2014 autor: Rastislav Očenáš   Hriňová 23. celý text

ostatné | 31. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Tradičná chuť Podpoľania

Na novom námestí varili tradičné jedláTradičnú chuť Podpoľania tentoraz zorganizovali Hriňovčania. celý text

ostatné | 20. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná