Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stiahnuté: 276x

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 775x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa Stiahnuté: 276x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 698x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd Stiahnuté: 286x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne pre FO Stiahnuté: 333x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 542x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 490x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 896x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 545x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 416x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 339x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 672x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 548x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 487x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 259x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 417x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 215x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.doc Stiahnuté: 152x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 231x

Stránka