Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spoločný školský úrad Hriňová, Detva

- zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých o prvom 
stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a vykonáva výkon štátnej správy v druhom 
stupni podľa zákona 596/2003 Z. z.

 

 

Sociálne veci

vykonáva činnosti v pôsobnosti obce podľa zákona č. 195/1998 Z. z.
- predkladá návrhy na vyplácanie jednorázových príspevkov
- vypracúva posudky maloletých pre orgány činné v trestnom konaní
- výplata prídavku na dieťa, ktoré zanedbáva povinnú školskú dochádzku
- spracovanie miezd pre opatrovateľskú činnosť
- spracovanie dokumentácie pre stravovanie detí v hmotnej núdzi

 

Spoločný obecný úrad Hriňová, Detvianska Huta, Látky

Opatrovateľská služba: - vydávanie rozhodnutí o poskytnutí, zamietnutí 
                                  opatrovateľskej služby
                                - personalistika
                                - šetrenie v teréne

  

Školstvo

- vykonáva činnosť v pôsobnosti obce podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

- vypracovanie miezd a personalistiky MŠ

- spracovanie dokumentácie pre vyplácanie štipendia

 
 
 

Základná škola s materskou školou

Školská 1575

962 05 Hriňová

riaditeľka: Mgr. Emília Trebuľová

Tel.: 045/54 97 485

e-mail: 1zs@zshrinova.edu.sk

https://1zshrinova.edupage.org/?

Materská škola

Školská 1614

962 05  Hriňová

zástupkyňa pre MŠ: Bc. Mariana Kučerová

Tel.: 045/54 97 104

e-mail: ms2@hrinova.sk

 

Základná škola s materskou            školou 
Krivec 1355 
962 05 Hriňová

riaditeľka: Mgr. Iveta Gallová

zástupkyňa: Mgr. Eva Demočová
Tel.: 045/54 97 416, 0915 820 142
e-mail: 
zskrivec@gmail.com
https://www.zskrivec.eu/

Materská škola
Krivec 1355

zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Lenka Hrončeková

Tel.: 045/54 97 088

 

Materská škola               

Janka Kráľa 1615

962 05 Hriňová

riaditeľka: Mária Uhrinová
Tel.: 045/54 97 280

msjanka.krala@zoznam.sk

 

Základná umelecká škola               

Škoská 2643

962 05 Hriňová

riaditeľ: Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD.
Tel.: 045/54 97 290
e-mail: 
zushrinova@stonline.sk 
www.zushrinova.estranky.sk
 

 

Koncepcia rozvoja školstva na roky 2007-2010