Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zákonná povinnosť zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp

Typ: ostatné
V3S Mesto Hriňová upozorňuje občanov, že od 15. septembra 2018 platí novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorá v § 36 ods. 4 ustanovuje podrobnosti vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp.
Zákonná povinnosť zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp

Mesto Hriňová upozorňuje občanov, že od 15. septembra 2018 platí novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorá v § 36 ods. 4 ustanovuje podrobnosti vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp.

 

Mesto Hriňová zároveň upozorňuje občanov, že obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Takýmto miestom je odo dňa 11.07.2022 aj preberacia stanica žumpových vôd na čistiarne odpadových vôd Hriňová na základe povolenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DT-OSZP-2022/000763-009.

 

Mesto Hriňová ďalej upozorňuje občanov, že je zakázané vypúšťanie obsahu žúmp do:

 

 • povrchových a podzemných vôd a do odvodňovacích rigolov,
 • povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,
 • stokovej siete verejnej kanalizácie,
 • dažďovej kanalizácie,
 • odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve obyvateľa mesta.

 

Vlastník nehnuteľností, ktorý zhromažďuje odpadové vody v žumpe, je povinný v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu mesta alebo príslušného orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Aktuálny zoznam žúmp na území mesta Hriňová (aj s ich kapacitou) je vedený na MsÚ Hriňová, Oddelení výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

 

Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov mesta Hriňová alebo životného prostredia.

 

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, mesto Hriňová alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

 

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje:

 

 • meno, priezvisko
 • adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný
 • dátum odvozu
 • miesto umiestnenia žúmp,
 • množstvo vyvezených odpadových vôd
 • názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
 • adresu čistiarne odpadových vôd.

 

Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej sa uznesením č. MsZ–23/II/7 zo dňa 28.06.2018 uznieslo na všeobecnom záväznom nariadení mesta Hriňová č. 3/2018 o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Hriňová

 

 

Odvoz odpadových vôd mestom Hriňová:

 

Obyvateľ mesta, ktorý potrebuje zabezpečiť vývoz žumpy (ďalej len objednávateľ) nahlasuje svoju požiadavku telefonicky na tel. čísle 0905 496 871, 045/3210113, 045/3120106, prípadne osobne na MsÚ Hriňová, oddelenie služieb.

 

Pri objednávke objednávateľ vývozu žumpy uvedie:

 

 • meno, priezvisko, adresu vývozu
 • telefónne číslo
 • predpokladané množstvo žumpovej vody v m³

 

V deň vývozu je objednávateľ povinný zabezpečiť prítomnosť dospelej osoby, ktorá po vývoze žumpy svojím podpisom potvrdí oprávnenej osobe na  tlačive ,,Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy“ uskutočnenie vývozu žumpy na adrese jeho rodinného domu a množstva m3 vyvážaných žumpových vôd.      

 

Objednávateľ za vývoz žumpy zaplatí až na základe doručenej faktúry, ktorú vystaví mestský úrad. V prípade neuhradenia faktúry, ďalší vývoz nebude umožnený.          

 

 

Odvoz odpadových vôd prevádzkovateľom verejnej kanalizácie:

 

Obyvateľ mesta, ktorý sa rozhodne pre tento spôsob odvozu odpadových vôd môže požiadať Call Centrum Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. – telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234 alebo e-mail: cc@stvps.sk.

 

Platný cenník výkonov a služieb prevádzkovateľa verejnej kanalizácie je dostupný na webovej stránke https://www.stvps.sk/nase-sluzby/.

 

 

Podmienky zneškodňovania odpadových vôd čistiarne odpadových vôd Hriňová

 

V zmysle čl. 6.3.1 STN 75 6401 „Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO“, denné množstvo splaškových vôd zo žúmp privážaných na čistiareň odpadových vôd Hriňová, ktoré majú charakter akumulovaných splaškových vôd, nesmie presiahnuť hodnotu 31,2 m3 žumpových vôd za deň, čo predstavuje denný zvoz 3 ks cisterien po 10,0 m3 žumpových vôd.

 

Zneškodňovanie odpadov, ako kal z čistenia komunálnych odpadových vôd a kal zo septikov na čistiarni odpadových vôd Hriňová podľa schváleného prevádzkového poriadku „Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV - preberacia stanica žumpových vôd“ nie je možný.

 

 

Kontrolná činnosť zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp

 

Poverený zamestnanec MsÚ Hriňová, Oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia bude vykonávať pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním zákonnej povinnosti zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp u vlastníkov nehnuteľností, ktorí zhromažďujú odpadové vody v žumpe.

 

Ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu mesta Hriňová alebo orgánu štátnej vodnej správy sa dopúšťa priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb!!!


Vytvorené: 23. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2023 13:44
Autor: správca webu