Obsah

125 ROKOV HRIŇOVEJ

Typ: kultúrne podujatia | náš tip | ostatné
vyrocie mesta (106)m Je to už 125 rokov, ako sa od Detvy odčlenila samostatná obec Hriňová. V piatok, 16. septembra, počas slávnostnej akadémie sa udeľovali aj Ceny mesta Hriňová, Ceny primátora mesta a čestné uznania osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta a šírenie jeho dobrého mena.

16. september 2016

Je to už 125 rokov, ako sa od Detvy odčlenila samostatná obec Hriňová. V piatok, 16. septembra, počas slávnostnej akadémie sa udeľovali aj Ceny mesta Hriňová, Ceny primátora mesta a čestné uznania osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta a šírenie jeho dobrého mena. Pri tejto príležitosti boli uvedené do života tri nové knižné publikácie. Účastníci si pripomenuli aj významné rozšírenie BR Poľana o Hriňovské lazy.  

Domáci i pozvaní hostia nesklamali a prišli osláviť už 125. narodeniny svojho mesta. Program otvoril známy hriňovský fujarista Ján Cerovský. Slovom sprevádzali podujatie Vierka Kršiaková a Matej Miklian. Po podmanivých tónoch fujary nasledovala báseň ,,Vyznanie“ od Matúša Báťku. Nasledoval príhovor primátora Stanislava Horníka, ktorý privítal hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia okolitých obcí. Programom sprevádzali umelci z FS Hriňovčan, DFS Hviezdička, žiaci a učitelia ZUŠ v Hriňovej, ŽSS Hriňovčianky a ďalší. Po krátkom pripomenutí si dôležitých medzníkov v dejinách Hriňovej sa začalo s udeľovaním cien.

 

C E N A  M E S T A  H R I Ň O V Á bola udelená:

 

Prof. Ing. Pavlovi Vreštiakovi, CSc.

Za celoživotnú prácu, významné vedecké výsledky v oblasti záhradníctva a krajinného inžinierstva, za šírenie dobrého mena mesta.

Prof. Ing. Jozefovi Hanesovi, CSc.

Za celoživotnú prácu, významné výsledky v oblasti pedológie, za šírenie dobrého mena mesta.

Prof. Ing. Jozefovi Golianovi, Dr.

Za významné vedecké výsledky v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín.

Štefanovi Berkešovi, In memoriam

Za celoživotný prínos pre hospodársky rozvoj a zveľaďovanie mesta, za tvorivé výkony pri rozvoji strojárstva.

 

C E N A  P R I M Á T O R A bola udelená:

Anne Kalamárovej

Za celoživotný prínos pri uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry a umenia.

Petrovi Kamenskému

Za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, rozvoja ľudovej kultúry a tradícií.

Ing. Františkovi Indrovi

Za publikačnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti lesníctva a ochrany životného prostredia, za šírenie dobrého mena mesta.

 

Č E S T N É  U Z N A N I E  bolo udelené:

 

Ing. Vladimíre Fabriciusovej Phd.

a Ing. Zuzane Okánikovej

Za presadzovanie postupov trvalo udržateľného hospodárenia pod Poľanou, za osobný prínos pri vytvorení nového modelu riadenia a vzniku Koordinačnej rady Biosférickej rezervy Poľana.

 

Ing. Viliamovi Kršteníkovi

Za osobný prínos v oblasti archívnictva, dlhoročnú dokumentačnú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Hriňová.

 

PhDr. Renáte Neupauerovej

Za osobný prínos v oblasti historického výskumu, publikačnú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Hriňová.

 

Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie kníh hriňovských autorov. Krásy hriňovského Podpoľania, II. Diel - história mesta Hriňová, od Ing. Františka Indru uviedli do života riaditeľ Odštepného závodu Kriváň, Lesy Slovenskej republiky, š. p., Ing. Pavol Kráľ a primátor mesta, Mgr. Stanislav Horník. Krstilo sa ihličím a hriňovskou „horskou vodou“.

V poradí ďalšou bola kniha z oblasti histórie od PhDr. Renáty Neupauerovej: ,,Hriňovské píly“. Autorka sa už dlhodobejšie venuje historickému výskumu a prináša nové zistenia z rôznych období a oblastí histórie mesta. Knihu uviedol do života Marián Mihálik a krstilo sa príznačne, drevenými pilinami.

Poslednou knihou bola dlho očakávaná novinka ,,Báťkoviny“. Zbierka toho najlepšieho z diela hriňovského veršotepca, humoristu, a ľudového rozprávača Matúša Báťku. Knihu predstavil a uviedol do života, Martin Kopor, Matúšov dlhoročný kolega a priateľ. Krstilo sa listami z najstaršieho stromu v okolí, Báťkovej lipy.

Nasledovalo slávnostné pripomenutie si rozšírenia BR Poľany o Hriňovské lazy. Riaditeľka Správy BR CHKO Poľana, Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD, vyzdvihla dôležitosť zachovania života na Hriňovských lazoch, ako aj náčrt ďalšieho smerovania a spolupráce všetkých aktérov, ktorí pod Poľanou žijú, hospodária, alebo ju spravujú. Odprezentovaná bola aj ukážka filmu Poľana, ktorý získava významné ocenenia na medzinárodných festivaloch. Na festivale Independent Film Festival Awards v Los Angeles získal cenu za najlepší krátky, zahraničný dokumentárny film. Pripomíname, že krátkometrážny dokument si svoju medzinárodnú premiéru odkrútil tento rok v marci na svetovom kongrese biosférických rezervácií UNESCO v Lime pri príležitosti predloženia nominačného formulára k rozšíreniu rezervy biosféry o Hriňovské lazy.

 

Veľká vďaka patrí aj členom DFS Hviezdička, FS Hriňovčan, žiakom ZUŠ Hriňová: Tamara Požgayová – spev, Matúš Panica - gitara, Alexandra Krnáčová - spev, učiteľom ZUŠ Hriňová: Jana Barošová, DiS. art., Zsolt Botoš a členkám ŽSS Hriňovčianky, ktorí hudbou, tancom a spevom sprevádzali a spríjemnili atmosféru podujatia.

Záver výročia patril rozsiahlej vernisáži historických fotografií mesta Hriňová od Ing. Viliama Kršteníka v priestoroch slávnostnej recepcie. V dobrej nálade mali možnosť Hriňovčania pospomínať na časy minulé so svojimi slávnymi rodákmi.

Autor fotografií: Rasťo Očenáš 


Vytvorené: 11. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2016 9:22
Autor: Beata Stryčeková