Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Typ: ostatné
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

   Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva tunajší úrad zisťuje, že neustále pribúdajú plochy neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a zaburinené plochy, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

 

V tomto období je otázka zaburinenia pozemkov a ich odstraňovania aktuálna, a preto

 

upozorňujeme


všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, že podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona sú povinní:

- predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

- a tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prirodných procesov v krajinnom prostredí.

   Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priestupku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi správneho deliktu podľa § 25 a § 26 citovaného zákona.

   Ak sa osoba dopustí priestupku, správny orgán môže uložiť za priestupok pokutu do vyšky 995 € a osobe, ktorá sa dopustí správneho deliktu, správny orgán uloži pokutu až do vyšky 33 200 C.

   Splnenie povinností v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľhohospodárskej pôdy a o zmene zákona č 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov bude štátna správa na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku kontrolovať.

 

Ing. Stanislav Drahoň
vedúci odboru


Príloha

Vytvorené: 17. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2018 12:08
Autor: Beata Stryčeková