Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľná pracovná pozícia referenta

Typ: ostatné
Voľná pracovná pozícia referenta 1 Mesto Hriňová oznamuje voľnú pracovnú pozíciu referenta Oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ v Hriňovej.
Voľná pracovná pozícia referenta 

Mesto Hriňová oznamuje voľnú pracovnú pozíciu referenta Oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ v Hriňovej.

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie stavebného smeru ukončené maturitou, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so stavebným zameraním (ukončené štúdium v odbore pozemné stavby výhodou)

 

Ďalšie kritéria a požiadavky:

Spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

Základná znalosť právnych a technických noriem súvisiacich
s náplňou práce:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov,
 • vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 

Ďalšie požiadavky :

 • znalosť práce s MS Office (Word, Excel, Powerpoint) - pokročilý,
 • samostatný a zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, precíznosť,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • komunikačné zručnosti – úradný styk s verejnosťou,
 • schopnosť pracovať v tíme
 • odborná spôsobilosť – výhoda
 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Na adresu:

Mestský úrad v Hriňovej

Partizánska 1612

962 05 Hriňová

 

zasielajte:

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas záujemcu s použitím osobných údajov v zmysle zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Vytvorené: 16. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 16. 5. 2024 14:05
Autor: správca webu