Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V Ý Z V A

Typ: ostatné
erbvlastníkom, správcom a užívateľom neudržiavaných pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenosti pozemkov.

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a  šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Nečinnosť a nedodržiavanie zásad trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy, nezabezpečenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu spôsobuje zaburinenie aj susedných poľnohospodárskych pozemkov, čím dochádza k narušeniu vzhľadu krajiny.

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len zákon). Na základe poznatkov zistených pri výkone štátnej na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy konštatuje, že každoročne pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak,  ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností  poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť  využívanie  poľnohospodárskej  pôdy  tak, aby nebola  ohrozená  ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

Okresný úrad Zvolen vyzýva preto vlastníkov, užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky   poľnohospodárske i nepoľnohospodárske v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Riadnym plnením týchto zákonom stanovených povinností, sa predíde  konaniu vo veci ukladania pokút za priestupky a správne delikty.

Podľa  §  25  citovaného  zákona, sa  priestupku  dopustí  ten, kto  svojou  nečinnosťou  spôsobil zaburinenie  poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 330,- EUR.

Splnenie povinnosti v zmysle zákona č. 22082004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona d. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude štátna správa na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku kontrolovať'.

Mesto Hriňová na základe výzvy Okresného úradu Zvolen a v záujme zachovať biodiverzitu, zdravé životné prostredie, udržateľnosť reliéfu a charakter obce, taktiež ochranu vodných zdrojov, ovzdušia i samotnej pôdy, v súčinnosti so Svojpomocným družstvom jednotlivo hospodáriacich roľníkov  a živnostníkov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou výrobou zabezpečí odstránenie zaburinenia poľnohospodárskych pozemkov, na náklady  vlastníkov, prípadne užívateľov pozemkov, v zmysle zákona č. 224/2004 Z.Z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej.

Mesto Hriňová týmto vyzýva vlastníkov  a  užívateľov takto zaburinených pozemkov, ktorí z objektívnych príčin nemajú možnosť vykonať opatrenia na odburinenie poľnohospodárskej pôdy,  aby vo vlastnom záujme udelili súhlas mestu Hriňová. Môžu tak urobiť osobne v podateľni MsÚ, Partizánska 1612 alebo elektronicky   na e-mailovej adrese sluzby1@hrinova.sk.

Pozemky, ktoré zostanú naďalej zaburinené, bude následne riešiť podľa zákona  č. 220/2004 Z. z. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor príkazom v správnom konaní s možnosťou uloženia finančnej pokuty.

 

 

                                                             

                                                                                                            Mgr. Stanislav Horník

                                                                                                               primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 10. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 8. 2018 11:08
Autor: Beata Stryčeková